”Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Retten er i 2017 utvidet til også å gjelde barn født september-oktober og november.

Foreldre til barn som fyller ett år i september, oktober eller november 2017, må også huske å søke innen fristen som er 1. april 2017. Foreldrene må oppgi ønsket startdato i søknaden om barnehageplass. Selv om retten til plass først vil inntre i september, oktober eller november, kan barnehagene velge å tilby barna plass tidligere. 

Båtsfjord kommune har innført 2 hovedopptak fra og med 2012.

For å ha rett til plass, må barn være fylt 1 år innen fastsatt frist;

  • Opptak 01.04: 1 år innen utgangen av august samme år,
  • Opptak 01.10: 1 år innen utgangen av januar påfølgende år.

Båtsfjord kommune har to kommunale barnehager, Klausjorda barnehage og Nordskogen barnehage som gir tilbud til barn i alderen 0 – 6 år.

Barnehagene tilbyr alt fra 20 – 100 % plass fordelt på hele dager.

Åpningstiden er kl. 06.45 – 16.15

Pris for full plass er i henhold til gjeldende maxpris fastsatt av Stortinget.

Det gis søskenmoderasjon med 70 % for barn nr 2 og 50 % for barn nr 3 eller flere

  • Søknadsskjema fås på sosialkontoret, helsestasjon, i barnehagene eller kommunens hjemmeside.

Utfylt skjema sendes / leveres barnehagene.

 

SØKNADSFRIST:  1. APRIL  og 1.OKTOBER

 

Dette gjelder også for søknader om overflytting mellom barnehagene, eller andre endringer av plass.

  • Hovedopptak pr. 01.04 vil være bestemmende for hvor mange avdelinger/barnehageplasser kommunen tilbyr for høsthalvåret
  • Hovedopptak pr.01.10 vil være bestemmende for hvor mange avdelinger/barnehageplasser kommunen tilbyr for vårhalvåret påfølgende år.

 

Etter hovedopptakene tildeles plass i barnehagene fortløpende, så sant ledige plasser.

 

Ved eventuelle spørsmål angående barnehageplass, kontakt barnehagene:

Klausjorda barnehage:  tlf:  78 98 32 06 , ved styrer/virksomhetsleder eller

                                      mail : klbarnehage@batsfjord.kommune.no

 

Nordskogen barnehage: tlf:  78 98 32 46 , ved styrer/virksomhetsleder eller

                                      mail : nobarnehage@batsfjord.kommune.no

 

  • ALLE SOM ØNSKER BARNEHAGEPLASS OPPFORDRES TIL Å SØKE I FORBINDELSE MED HOVEDOPPTAK. (gjelder uansett hvilket tidspunkt man ønsker plass fra)