Du er her: Hjem > Båtsfjord menighet > Artikkel

Brudepar har mange valg ved kirkebryllup

Fra 1. mai 2004 innførte Den Norske Kirke en ny ordning for kirkebryllup.  Brudeparet har nå fått en ny og spennende utfordring:

Hvordan skal vårt kirkebryllup legges opp ?  Brudeparet kan gi sitt eget bryllup sin personlige profil.

Man har gått bort fra at leddenes rekkefølge skal synliggjøre skillet mellom det borgerlige og kirkelige element i vigselshandlingen – slik ordningen har vært. 

På flere områder er det innført mulighet til å velge.  Dette er i tråd med at de kirkelige handlinger skal gis et sterkere preg av den/dem det gjelder.  Det er mye brudeparet selv kan tenke gjennom og diskutere.  Derfor bør prest/kantor og brudepar starte planleggingen av kirkebryllupet i god tid. 

Domprost Knut Andresen i Nidarosdomen har  oppsummert de nye valgmulighetene i 8 punkter: 

1.       Skriftlesinger.  Det listes opp en rekke forslag i ordningen.  Men i praksis står nå hele  Bibelen til disposisjon for å finne tekster som passer for det bryllup det gjelder.  Hva skal leses ? Er det noe brudeparet vil legge spesiell vekt på ? 

2.       Skriftlesingene kan leses av medlemmer av bryllupsfølget.  Hva ønsker brudeparet ? Skal bror eller søster lese ? Mor og/eller far ? Forloverne ? Venner ? Andre i familien?

Eller vil brudeparet at presten skal lese ? 

3.       Ekteskapsløftene kan inngås med to valgmuligheter. Første valgmulighet er den samme som tidligere, med to spørsmål til hver av brudefolkene.  Som andre valgmulighet innføres at brudefolkene selv kan fremsi ekteskapsløftene.  Det skjer ved at brudgom/brud selv gjentar etter presten: Jeg tar deg til min ektefell.  Jeg vil elske og ære deg, og bli trofast hos deg i gode og onde dager inntil døden skiller oss.

Hva ønsker brudeparet ? 

4.      Overrekkelse av ringer.  Det har vært mulig også tidligere å ta på ringene under seremonien.  Men nå innføres i tillegg muligheten til at brudgom og brud ledsager overrekkelsen av ringene ved selv å fremsi følgende etter presten:  NN, jeg gir deg denne ring som et tegn på mitt løfte om kjærlighet og troskap.

Hva ønsker brudeparet ? 

5.       Forbønn for brudeparet.  Også etter den gamle ordningen kom brudeparet fram til alterringen og knelte under forbønnen.  Men nå innføres for det første mulighet til å velge mellom to ulike forbønner.  For det andre kan det tilføyes en fritt formulert bønn – som for eksempel brudeparet selv har skrevet eller ønsker.  Her kan de gi uttrykk for sine håp og tanker om livet som ligger foran.  For det tredje gis mulighet til lystenning under forbønnen.  Hvem skal foreta den ? Søsken ? Foreldre ? Forloverne ? Venner ?

Og hvordan skal lystenningen skje ? For det fjerde kan det synges en bønnesalme mens brudeparet kneler på alterringen. 

 Hva ønsker brudeparet ? 

6.       Musikk/symbolhandlinger. Her fastsetter den nye ordning følgende:

Deltakerne i bryllupsfølget og andre kan medvirke med musikk, høytlesning eller andre kulturelle innslag.  Her gis mulighet for kreativitet og deltakelse for å gjøre seremonien enda mer personlig. Det kan her for eksempel åpnes for elementer som understreker brudeparets etniske bakgrunn.  Der den ene part har en annen kirkelig tilhørighet enn Den Norske Kirke, kan det her åpnes for deltakelse fra vedkommende kirkesamfunn.

Rammene for det hele er fremdeles at enkeltelementer i seremonien som musikk, opplesing og andre innslag skal utformes i samsvar med at et kirkebryllup er en kirkelig handling av gudstjenestelig karakter.  Men det er nå åpnet for en kreativ arena, der brudeparet i sterkere grad enn tidligere skal få gi seremonien sitt personlige preg.  

Hva ønsker brudeparet ? 

7.       Bryllupsmesse.  Fra den romersk-katolske kjenner vi at et kirkebryllup alltid feires som en messe, dvs. at det inngår nattverd i kirkebryllupet. Nå innføres dette som en mulighet også i vår kirke.  
Ønsker brudeparet en bryllupsmesse ? 

8.      Prosesjonene. Spørsmålene er i dag gjerne:  Skal brudeparet gå inn sammen eller 
        skal bruden og hennes far gå sammen ? Skal det være med brudepiker og brudesvenner ?

I veiledningen til den nye ordning heter det:  Dersom det er ønskelig, kan brudeparet, en eller begge, forloverne, representant(er) for familiene, liturg (dvs. prest) gå inn i kirken i prosesjon.  
Hva ønsker brudeparet ?