Det er gjort slike henstillinger tidligere, og de fleste har blitt etterkommet, men det kan fortsatt bli bedre. Fører ikke henstillinger fram, kan vi gi pålegg om rydding og Båtsfjord kommune kan selv rydde og sende regning til eierne av eiendommene.

Saksgangen i forsøplingssaker:

  • Klage på ulovlige avfallsfyllinger og annen forsøpling rettes til Båtsfjord kommune ( postmottak@batsfjord.kommune.no ). Henvendelsen skal være skriftlig for å sikre at den blir fulgt opp og legg gjerne ved dokumentasjon.
  • Båtsfjord kommune har plikt å undersøke forholdet og ta stilling til om det skal gis henstilling om opprydding innen en gitt frist. Dersom det ikke er mulig å finne ut hvem som er ansvarlig for forsøplingen, kan kommune bestemme at grunneier skal rydde opp. For bil-, båt- og annet registrerte vrak er den siste registrerte eieren ansvarlig.
  • Dersom en henstilling om opprydding ikke fører frem, kan Båtsfjord kommune gi pålegg om opprydding innen en gitt frist.
  • Når fristen løper ut, kontrollerer Båtsfjord kommune om det er ryddet opp og at avfallet er levert til et godkjent mottak.
  • Hvis området fortatt er forsøplet, får den som har ansvaret en ny kort frist for å rydde opp før Båtsfjord kommune ilegger tvangsmulkt.
  • I tilfeller der dette ikke fører frem kan Båtsfjord kommune sørge for å rydde området for den ansvarliges regning.
  • I alvorlige tilfeller kan Båtsfjord kommune velge å anmelde forholdet til politiet slik at den ansvarlige blir ilagt bot for forsøpling.

 

Ha fortsatte en ryddig og god sommer.