Generelle bestemmelser

 

Betalingsplikt

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot rekvirent hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Dersom rekvirent av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr.

 

Hvilket regulativ skal brukes

Gebyrene for arbeider etter matrikkelloven skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig rekvisisjon.

 

Betalingstidspunkt

Matrikkelforskriften § 16 Gebyr for arbeid etter matrikkelloven, 5. ledd sier:

 

Kommunen kan kreve gebyr innbetalt forskuddsvis. Dersom kommunen oversitter fristen for oppmålingsforretning eller matrikkelføring, skal gebyret avkortes etter reglene i §§ 18 og 19. Avkortningen gjelder ikke gebyr for utstedt matrikkelbrev, jf. fjerde ledd. Dersom kommunen krever forskuddsbetaling, skal avkortet gebyr tilbakebetales så snart fristene er oversittet

 

Kommunen kan velge om gebyret skal betales forskuddsvis eller etterskuddsvis. Dette må innarbeides og vedtas i gebyrregulativet.

 

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

 

Fritak for gebyr

Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.

“Særlige grunner” kan være tiltaksorientert eller tiltakshaverorientert. Eksempel på en tiltaksorientert sak er:

Melding/søknad som gjelder et fredet eller verneverdig kulturminne.

Eksempel på tiltakshaverorientert forhold er:

Tiltakshavers betalingsevne eller samfunnsfunksjon f.eks. en humanitær organisasjon.

 

For den siste kategorien bør de samme retningslinjer som kommunen benytter i forhold til søknad om ettergivelse av skatter og avgifter følges.

 

Klage

Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans.

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak om gebyrregulativ.

Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Klagefristen er 3 uker.

Jfr: Matrikkellovens § 46.

 

Avbrutt arbeid

Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har eller må utføre.

 

Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.

Rådmannen gis myndighet til å endre satsene i henhold til prisindeks for bygg og anlegg.

 

Gebyr til statlige etater

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks. tinglysingsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet.

Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.

 

Timepris medgått tid

 

Timekostnadene skal dekke både de direkte og de indirekte kostnadene. Satsene skal således dekke: Brutto lønnskostnader, forbruksmateriell, reisekostnader + forholdsvis del av utstyrs- og inventarkostnader, kontorutgifter, renhold, lys, varme og husleie, opplærings-, utviklings-, fraværs- og administrasjonskostnader + andel av sentraladministrasjonens kostnader som vedkommer aktuell(e) arbeidstaker(e) og aktuelt arbeid.

 

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven § 32, forskrift §§ 16 fastsettes som følger:

 

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

 

  1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

 

Areal fra 0-1500 m2                                                             kr.        14 522,-

Areal fra 1501 – 2000 m2                                                    kr.        19 373,-

Areal fra 2001 m2 økning pr. påbegynt da                          kr.           1 292,-

 

  1. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Areal fra 0 – 500 m2                                                            kr.        14 522,-

Areal fra 1501 – 2000 m2                                                    kr.        19 373,-

Areal fra 2001 m2 økning pr. påbegynt da                          kr.         1 292,-

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den blir fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.5.

 

  1. Grensejustering

 

 

  1.       Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av den minste eiendommens areal. En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

 

Areal fra 0 – 250 m2                                                            kr.        4 840,-

Areal fra 251 – 2000 m2                                                      kr.        8 069,-

 

  1.      Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av

anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

 

volum fra 0 – 250 m3                                                           kr.        2 310,-

volum fra 251 – 1000 m3                                                     kr.        4 610,-

 

 

 

4. Arealoverføring

 

 

4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 

Arealoverføring erstatter hjemmelsovergang av areal ved skjøte.

Oppmålingsforretning skal tinglyses. Tinglysningen utløser dokumentavgift

som kommer i tillegg til gebyret her.  Arealoverføring til veg- og jernbaneformål

er unntatt tinglysning.

 

Gebyr for arealoverføring faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr  16 149,-

 

4.2 Anleggseiendom

 

            For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet ti

l en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun               overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

 

Gebyr for arealoverføring faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr              13 980,-

 

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er

    koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

 

            For inntil 2 punkter                                                                           kr.         2 263,-

            For overskytende grensepunkter, pr. punkt                                     kr.            893,-

 

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er      koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

           

            For inntil 2 punkter                                                                           kr.        4 043,-

            For overskytende grensepunkter, pr. punkt                                     kr.        1 407,-

            Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid

 

7. Privat grenseavtale

            Gebyr fastsettes etter medgått tid. Minimum 2 timer.      

            Timepris                                                                                            kr.        1 208,-

 

8. Utstedelse av matrikkelbrev

 

            Matrikkelbrev inntil 10 sider                                                            kr.          175,-

Matrikkelbrev over 10 sider                                                             kr.          350,-

 

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

 

 

9. Tjenester som skal betales etter medgått tid

 

For arbeid som ikke går inn under gebyrregulativet, kan gebyr regnes etter medgått tid.

 

  1. Kontorarbeid                                                                         kr.            730,-
  2. Feltarbeid                                                                             kr.        1 176,-

 

10. Tidsfrister

 

Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Dersom kommunen oversitter fristen

med ytterligere to måneder, skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel.

Kommunestyret selv kan i forskrift vedta at fristen ikke løper i en bestemt tid om

vinteren, som settes til å vare fra 01. november til 15. mai.