Vi viser til følgende nye bestemmelse som er tatt inn i den nye plan- og bygningsloven hvor plandelen (bl.a. kap. 10) trådte i kraft fra 01.07.2010 :

Kapittel 10. Kommunal planstrategi § 10-1. Kommunal planstrategi

"Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11."

En kommunal planstrategi er altså kort fortalt kommunestyrets vedtak om hvilke nye planer som skal utarbeides og hvilke som skal revideres i løpet av kommunestyreperioden, altså fram til neste kommunevalg.

Nedenfor finner du vedtatt planstrategi for denne perioden. Kommunestyrets vedtak finner du i planens kapittel 9.