Planforslaget er utarbeidet av Multiconsult på vegne av Båtsfjord Havn. Planen skal legge til rette for at massene fra Kystverkets utdypning av Båtsfjord havn kan benyttes til utfylling av maritime nærings/industriarealer i indre del av Neptunbukta.

Plandokumentene er i tillegg til her på hjemmesiden lagt ut ved kommunens servicetorg og ved teknisk etat på Rådhuset i Hindberggata 18.

Merknader/innspill sendes til Båtsfjord kommune v/teknisk etat, PB 610, 9991 Båtsfjord, eller per e-post til postmottak@batsfjord.kommune.no

For mer informasjon eller spørsmål ta kontakt med teknisk etat v/Elisabeth Kvivesen på tlf 789 85 357 eller per e-post: elisabeth.kvivesen@batsfjord.kommune.no


Utredning naturmangfold
NINA og NIVA skal utarbeide en biologisk rapport for å sikre kunnskapsgrunnlaget i forhold til Naturmangfoldloven § 8. Rapporten vil leveres i uke 42, og den vil bli publisert på kommunens hjemmeside og innarbeides i planbeskrivelsen i uke 43.

Last ned raporten her>> 

Alternative planforslag
Det finnes et alternativt forslag til reguleringsplan datert 17.07.17, som ikke er lagt ut på høring. Det alternative planforslaget kan ses på Rådhuset i Båtsfjord, ved teknisk etat.

Saksdokumenter

Forslag til reguleringsplankart 14.09.17

Forslag til reguleringsbestemmelser 20.09.17

Utkast planbeskrivelse 20.09.17

Plankart over ortofoto

Plankart over DKB farger

Melding om vedtak 07.09.17