Den skal bidra til å definere retningen i det videre arbeidet og legge grunnlag for de prioriteringer som må tas i planperioden. Derfor blir det viktig å sikre en god sammenheng mellom overordnede strategier og de tiltak og prioriteringer som for eksempel vil komme i økonomiplanen hvert år. For eksempel hvilke utfordringer ser vi kan komme som følge av flere eldre, færre i yrkesaktiv alder, samarbeid med brukere, frivillige og pårørende og andre viktige og nødvendige endringer innen helse og omsorg.

 

Planforslaget skal etter at oppnevnt arbeidsgruppe har ferdigstilt sitt arbeid, sendes ut på høring før forslaget legges fram for politisk behandling senere i høst. Først samling ble gjennomført den 13.og 14. juni. Samtidig ble det avviklet et folkemøte den 12. juni og gitt en orientering til kommunestyret den 13.juni.  Neste samling i arbeidsgruppen gjennomføres den 22. og 23. august.

Rådmannen har i forbindelse med planarbeidet invitert et stort antall deltakere. Her deltar hovedtillitsvalgte, ledere innen tjenesten, politikkere, representanter fra eldrerådet og rådmannen. Det er ønskelig at de som deltar i arbeidsgruppen orienterer de som de representerer hva arbeidet går ut på, hva som er diskutert mv.