Planstrategien er et verktøy for å avklare og prioritere hvilke planoppgaver som bør startes opp eller videreføres for at kommunen skal oppnå en ønsket utvikling. Planstrategien er derfor ikke en plan i seg selv.

Planstrategien skal bl.a. vurdere:

- Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, herunder om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres.

- Arealplanene i kommunen (kommunedelplaner og reguleringsplaner)

- Temaplaner

- Sektorplaner

Når planstrategien er vedtatt av kommunestyret, er den retningsgivende for kommunens prioritering av planarbeidet.

Båtsfjord kommune ber om innspill til det videre arbeidet med planstrategien. Fristen for innspill settes til fredag 23. mars 2018, og sendes til postmottak@batsfjord.kommune.no, eller til:

Båtsfjord kommune, PB 610, 9991 Båtsfjord.

Hvis du ønsker mer informasjon om arbeidet kan du kontakte planlegger Bjarne Mjelde, e-post bjarne.mjelde@tana.kommune.no, eller telefon 464 00 275.