Meddommere til lagmannsretten og tingretten.

Det fremgår av domstolloven (dl) §67 at utvalgene av meddommere skal ha «en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget».

Domstolloven  (lenke til lovdata.no) stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommere: B.la. må du være fylt 21 år og være under 70 år, ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret.  Du må være norsk eller nordisk statsborger eller registrert folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at du snakker og forstår norsk. Videre stilles det krav til meddommeres lovlydighet. Mer om dette kan leses i dl §70 – 7§72 angir formelle krav til meddommere.

Forliksråd

Skal ha tre faste medlemmer og like mange varamedlemmer, jf. dl §27. Domstolloven Forliksrådsmedlemmer er dommere og dl § 53 gjelder derfor også for dem Domstolloven

Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlemmer jf. dl §56 Domstolloven. Utelukket for valg jf. dl §71 - §72. Domstollov

Møtefullmektiger til forlikstrådet   Tvistelovforskrift

Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. I Båtsfjord skal det være 3 medlemmer i utvalget. Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk.

Skjønnsmedlemmer  Domstolloven

Det skal oppnevnes 3 skjønnsmedlemmer fra Båtsfjord til skjønnsmedlemsutvalgene. Reglene i Domstolloven §70, unntatt annet ledd nr. 1 om en øvre aldergrense, §§71 til 74 og §79 gjelder for valg av skjønnsmedlemmer.

Dersom du er interessert i noen av disse, kryss av i valgene under og gi oss beskjed innen 6. mars 2020.

Send e-post til tove.gotvassli@batsfjord.komme.no  eller postmottak@batsfjord.kommune.no eller ring servicetorg 78 98 53 00.

 

⃝Meddommer til Hålogaland lagmannsrett

⃝Meddommer til Øst-Finnmark tingrett

⃝Skjønnsmedlemmer

⃝Medlemmer til Forlikråd

⃝Møtefullmektiger til forliksrådet

I tillegg må følgende opplysninger sendes inn:

Navn (fornavn og etternavn): ___________________________

Fødselsdato (dd.mm.aa):_____________________________

Adresse: __________________________________________

Postnummer og poststed: ____________________________

Mobiltelefon: ______________________________________

E-post adresse: ____________________________________

Yrke: _____________________________________________

Stilling (tittel): _____________________________________

Arbeidssted (eller f.eks skoleelev, student, pensjonist): ______________

Særskilt kyndig i: _____________________________________________

Evt. andre opplysninger: _______________________________________