Løype/deler
av løype

Trase

 

 

3

Parkeringsplass ved Fv891 til hyttene øst og vest for parkering i Adamsdalen

 

 

 

Følgende vilkår gjelder:

  • Kommunen skal så raskt som mulig stenge løyper dersom reindrifta ber om dette.
  • Kommunen plikter å overvåke smeltesituasjonen slik at løyper kun er åpne dersom det er bærende snølag i hele løypestrekningen.
  • Kommunen har til enhver tid ansvar for å påse at hensynet til sikkerhet ivaretas for de som kjører og andre. Skredfare- og isforhold kan endre seg fra dag til dag.  Kommunen plikter derfor å overvåke skredsituasjonen og istykkelse på vann- og vassdrag.
  • Kommunen skal planlegge for, og påse at løypestikker samles inn umiddelbart ved stenging for å unngå forsøpling.