Ved gravferdsseremoni i Båtsfjord kirke

  • Det er fastsatt et maksimumsantall på 30 personer uten fast tilvist plass, 200 personer på fast tilvist plass. Plassene er tilviste ved at deltagere får tildelt nummererte sitteplasser i benkene. Avstandskravet på 1 meter vil alltid ha forrang. Det er påbudt å benytte munnbind når avstandskravet ikke kan overholdes. Deltagere fra samme husstand kan sitte tettere sammen. Ansatte og medvirkende som skal bidra til at smittevernreglene følges kommer i tillegg. Antallet kan bli justert i samråd med lokal myndighet for smittevern.
  • Syke personer og de med karantene skal ikke delta.
  • Informasjon om smittesporing og pålagt registrering av deltakere er tilgjengelig i våpenhuset. Det legges fram daterte lister i våpenhuset hvor navn og telefon nr. må påføres. Listen oppbevares i 14 dager før makulering. Listen utleveres kun til helsemyndighet ved forespørsel om smittesporing.
  • Ute ved gravplassen kan inntil 200 personer samles uten fast plassering.
  • Generelle regler og råd fra helsemyndighet skal følges.
  • Begravelsesbyråene anmodes om å informere den som sørger for gravferden/de pårørende om restriksjoner og tiltak.

 

 

 

Solfrid Hammer

Kirkeverge

for Båtsfjord Sokn