Vilkår

 • Driftsbygningen har et areal på inntil 1000 m2 bruksareal (BRA) 
 • Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkl tilbygget ikke overstiger 1000 m2 bruksareal (BRA) 
 • Driftsbygning må være i samsvar med gjeldende plangrunnlag, herunder bla bestemmelser om grad av utnytting, byggegrenser og arealformål 
 • Driftsbygning må nabovarsles jfr Pbl § 21-3

Tiltakshaver er selv ansvarlig for at driftsbygningen tilfredsstiller kravene i plan- og bygningslovgivningen.

Dersom driftsbygningen ikke tilfredsstiller vilkårene over, er bygningen søknadspliktig etter Pbl § 20-1. Dette innebærer at tiltaket krever ansvarsretter for alle aktuelle områder. En ansvarlig søker skal da forestå søknadsprosessen. Du må derfor ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. En ansvarlig søker fungerer som bindeleddet mellom deg som tiltakshaver, kommunen og andre ansvarlige foretak som skal bistå med å gjennomføre tiltaket fram til ferdigstillelse.

Dispensasjon

Dersom et tiltak er i strid med gjeldende plan- eller lov, kan det søkes om dispensasjon fra disse forholdene. Plan- og bygningslovens kap 19 regulerer dette forholdet. For mer informasjon og Skjema for søknad om dispensasjon, se under dispensasjon under artikkel til venstre.

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan du be om forhåndskonferanse. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak. Forhåndskonferanse kan benyttes i alle typer saker etter plan- og bygningsloven.

For mer informasjon om forhåndskonferanse, se under artikkel til venstre.

Søknad skal inneholde:

 • Fullstendig utfylte søknadsskjemaer
 • Målsatt situasjonsplan, min målestokk 1:500 
 • Terrengprofil hvor bygning er plassert i terrenget 
 • Plan- snitt og fasadetegninger i målestokk 1:500 
 • Gjenpart av nabovarsel 
 • Eventuelt søknad om ansvarsrett(er)

Der det er behov for dispensasjon, utslippstillatelse o.a., må slik søknad også foreligge senest ved søknad om tiltak.

Saksbehandlingstid

Søknaden skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven § 21-7. Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.

Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre byggesaker innen 12 uker. Fristen på 12 uker omfatter søknad om tillatelse etter §§ 20-1 og 20-2. Søknader som innebærer dispensasjon fra plan, omfattes ikke av denne 12 ukers fristen.

Saksbehandlingsfristen er 3 uker dersom søknad om tillatelse til tiltak er (Pbl § 21-7 annet ledd):

 • i samsvar bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle arealplaner 
 • det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere 
 • ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig

Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt. Saksbehandlingsfristen på 3 uker gjelder også for behandling av søknader etter § 20-2. Men for slike tiltak kan ikke tiltaket settes i verk uten å avvente kommunens vedtak i saken.