Mindre forstøtningsmur

Mindre forstøtningsmur er i utgangspunktet unntatt søknadsplikt. Følgende vilkår gjelder for at muren er unntatt søknadsplikt:

 • Forstøtningsmur inntil 1,0 meters høyde plassert 2,0 meter fra nabogrense, eller
 • Forstøtningsmur inntil 1,5 meters høyde plassert 4,0 meter fra nabogrense 
 • Forstøtningsmuren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg 
 • Forstøtningsmuren må oppfylle alle relevante byggetekniske krav, slik som sikkerhet mot fallulykker (eksempelvis ved gjerde) 
 • Tiltaket må ikke være i strid med plan– og bygningsloven, eller i strid med kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan

Her vises til byggesaksforskriftens § 4-1 c) nr. 5. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at forstøtningsmuren tilfredsstiller kravene i plan– og bygningslovgivningen. Mindre forstøtningsmur er unntatt fra nabovarsling. Det kan imidlertid være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket.

Forstøtningsmur mot veg er uansett søknadspliktig og kan kreve dispensasjon fra byggelinjer, frisikt og lignende. Dersom du skal føre opp en forstøtningsmur mot veg, se veiledning for større forstøtningsmurer under.

Større forstøtningsmur

Forstøtningsmur som ikke tilfredsstiller vilkårene for mindre forstøtningsmurer, er alltid søknadspliktig og belagt med ansvarsretter, jfr plan- og bygningsloven § 20-1 a).

Oppføring av større forstøtningsmur krever ansvarsretter for alle aktuelle ansvarsområder. Dersom du skal føre opp en større forstøtningsmur må du derfor ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. En ansvarlig søker fungerer som bindeledd mellom deg som tiltakshaver, kommunen og andre ansvarlige foretak som skal bistå med å gjennomføre tiltaket frem til ferdigstillelse.

Om ansvar i byggesaker, se plan- og bygningsloven kapittel 22 og 23.

Dispensasjon

Dersom et tiltak er i strid med gjeldende plan eller lov, kan det søkes om dispensasjon fra disse forholdene. Plan- og bygningslovens kapittel 19 regulerer dette forholdet. For mer informasjon og Skjema for søknad om dispensasjon, se dispensasjon under dokumenter i hovedmeny.

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan du be om forhåndskonferanse. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak. Forhåndskonferanse kan benyttes i alle typer saker etter plan– og bygningsloven.

For mer informasjon om forhåndskonferanse, se under artikkel til venstre.

Søknad skal inneholde:

 • Fullstendig utfylte søknadsskjemaer
 • Målsatt situasjonsplan, min målestokk 1:500 
 • Terrengprofil hvor bygning er plassert i terrenget 
 • Tegninger
 • Gjenpart av nabovarsel 
 • Søknad om ansvarsrett(er)

Der hvor det er behov for dispensasjon o.a., må slik søknad også foreligge senest ved søknad om tiltak

Saksbehandlingstid

Søknaden skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven § 21-7. Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.

Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre byggesaker inne 12 uker. Fristen på 12 uker omfatter søknad om tillatelse etter §§ 20-1 og 20-2. Søknader som innebærer dispensasjon fra plan, omfattes ikke av denne 12 ukers fristen.

Saksbehandlingsfristen er 3 uker dersom søknad om tillatelse til tiltak er (Pbl § 21-7 annet ledd):

 • i samsvar bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle arealplaner 
 • det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere 
 • ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig

Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt. Saksbehandlingsfristen på 3 uker gjelder også for behandling av søknader etter § 20-2. Men for slike tiltak kan ikke tiltaket settes i verk uten å avvente kommunens vedtak i saken.