Frittliggende garasje

Dersom vilkårene under er oppfylt, kan tiltakshaver selv stå som ansvarlig for tiltaket jfr plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-2 a) og byggesaksforskriftens SAK10 § 3-1 b).

Vilkår:

 • Garasjen har et samlet bruksareal eller bebygd areal på inntil 70 m². Garasjen kan være underbygget med kjeller (TEK10 § 6-1
 • Garasjen overstiger ikke en etasje. 
 • Garasjen må være i samsvar med plan– og bygningsloven, herunder krav til høyde og avstand til nabogrense jfr Pbl § 29-4
 • Garasjen må være i samsvar med gjeldende plangrunnlag, herunder blant annet bestemmelser om grad av utnytting, byggegrenser og arealformål. 
 • Garasjen må nabovarsles jfr Pbl § 21-3.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for at garasjen tilfredsstiller kravene i plan– og bygningslovgivningen.

Dersom garasjen ikke tilfredsstiller vilkårene over, er garasjen søknadspliktig etter Pbl § 20-1. Dette innebærer at tiltaket krever ansvarsretter for alle aktuelle områder. En ansvarlig søker skal da forestå søknadsprosessen. Du må derfor ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. En ansvarlig søker fungerer som bindeledd mellom deg som tiltakshaver, kommunen og andre ansvarlige foretak som skal bistå med å gjennomføre tiltaket frem til ferdigstillelse.

Selvbygger?

Det er lov å være selvbygger (ha personlig ansvarsrett) for byggetiltak som du må søke kommunen om å få godkjent. Du må da sannsynliggjøre at du har tilstrekkelige kvalifikasjoner og vil følge plan- og bygningsloven og underliggende regelverk. Det betyr at du må ha kunnskap om muring, snekring osv. og ha praktisk erfaring ved at du tidligere har bistått ved oppføring av byggverk og deltatt på relevante kurs. Har du generell bygningsteknisk utdanning og praksis, så bør du kunne godkjennes.

Personlig godkjenning kan i utgangspunktet gis for alle funksjoner (ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende). Det mest vanlige er at du godkjennes som ansvarlig utførende for hele eller deler av arbeidet, mens du har hjelp av et firma til å søke å prosjektere tiltaket.

Byggetiltaket må være av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad og det må være til eget bruk.

Mer informasjon om selvbygger finner du her og søknadsskjema finner du her.

Spesielt om avstand til nabogrense

Hovedregelen om avstand til nabogrense følger av Pbl § 29-4 annet ledd. Garasje skal ikke føres opp nærmere enn 4 meter fra nabogrense. Eier(e) av naboeiendommen kan imidlertid gi skriftlig samtykke til å plassere garasjen nærmere enn 4 meter fra felles eiendomsgrense jfr Pbl § 29-4 b). Slik erklæring må i så fall vedlegges meldingen. Her er et eksempel på naboerklæring som kan benyttes.

Dersom garasjens samlede areal (bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA)) ikke overstiger 50 m², kan kommunen godkjenne plassering nærmere enn 4 meter fra nabogrense eller i nabogrense. Det understrekes at garasjen ikke automatisk blir godkjent plassert 1 meter fra nabogrense dersom vilkårene ellers er til stede. Det skal foretas en konkret vurdering, der også eventuell nabomerknader tillegges vekt.

Bygging i uregulert område/spredt bebyggelse

Dersom du ønske å bygge garasje i et uregulert område/ område med spredt bebyggelse, er det endel momenter som skal vurderes i saksbehandlingen. En oppsummering av hvilke forhold dette gjelder finner du under artikkel "Bygging og fradeling i uregulert område" til venstre.

Dispensasjon

Dersom et tiltak er i strid med gjeldende plan eller lov, kan det søkes om dispensasjon fra disse forholdene. Plan- og bygningsloven kap 19 regulerer dette forholdet. For mer informasjon og Skjema for søknad om dispensasjon, se dispensasjon under artikkel til venstre.

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan du be om forhåndskonferanse. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak. Forhåndskonferanse kan benyttes i alle typer saker etter plan– og bygningsloven.

For mer informasjon om forhåndskonferanse vises det til artikkel til venstre.

Søknad skal inneholde:

 • Fullstendig utfylte søknadsskjemaer
 • Målsatt situasjonsplan, min målestokk 1:500 
 • Terrengprofil hvor bygning er plassert i terrenget 
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100 
 • Gjenpart av nabovarsel 
 • Eventuelt søknad om ansvarsrett(er) 
 • Eventuell avstandserklæring

Der hvor det er behov for dispensasjon o.a., må slik søknad også foreligge senest ved søknad om tiltak.

Saksbehandlingstid

Søknaden skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven § 21-7. Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.

Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre byggesaker innen 12 uker. Fristen på 12 uker omfatter søknad om tillatelse etter §§ 20-1 og 20-2. Søknader som innebærer dispensasjon fra plan, omfattes ikke av denne 12 ukers fristen.

Saksbehandlingsfristen er 3 uker dersom søknad om tillatelse til tiltak er (Pbl § 21-7 annet ledd):

 • i samsvar bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle arealplaner 
 • det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere 
 • ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig

Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt. Saksbehandlingsfristen på 3 uker gjelder også for behandling av søknader etter § 20-2. Men for slike tiltak kan ikke tiltaket settes i verk uten å avvente kommunens vedtak i saken.