Bakgrunn for saken
Finnmarkseiendommen (FeFo) framsatte krav per e-post datert 8. april 2019 om fastsettelse av grense mellom elv og sjø for Storelva, Syltefjordelva og Sandfjordelva. FeFo er grunneier og innehar fiskerett i de tre vassdragene, og kan fremme slikt krav med hjemmel i lakse- og innlandsfiskeloven § 31d. Det ble foretatt skjønnsforretning av lensmannen i Vardø over grensen mellom Vesterelva (Syltefjordelva) og sjø i 1950 (jf. vedlegg), men grensen ble ikke opptegnet i kart. For de to andre vassdragene kjenner ikke kommunen til at det er fastsatt grense, det er ingen dokumentasjon i vårt arkiv for de siste 10 år. Kommunen vurderte derfor at det var behov for å fastsette grense for alle tre vassdragene.

Formål med og virkning av fastsettelse av grense mellom elv og sjø
Formålet med å fastsette grense mellom elv og sjø er å sikre oversiktlige bruksforhold, samt å forenkle håndhevingen av fiskeregler. Avgjørelsen etter bestemmelsen vil ikke ha noen betydning for vurdering av eiendomsgrenser mellom private rettighetshavere iht. vassdragsloven, men har kun betydning i forhold til offentligrettslige regler.

Om grensesetting
Lov om laksefisk og innlandsfisk har ingen generell angivelse av grensen mellom elv og sjø, men kommunen kan etter § 31d fastsette den i det enkelte tilfelle. Avgjørelser skjer administrativt og følger forvaltningslovens regler om enkeltvedtak. Det er ikke alminnelig klageadgang, men partene kan innen 3 måneder kreve avgjørelse ved rettslig skjønn.

Loven gjelder mot sjøen så langt vassdraget ved midlere vannføring ligger over havets nivå ved alminnelig lavvannstand eller bunnen er preget av tilløp av ferskvann. I elvemunninger vil dette føre til at reglene for vassdrag gjelder lengre ut enn den rette linjen mellom de ytterste punkter på elvebredden.

Når forholdene i vassdraget eller tilstøtende sjøstrekning er vesentlig endret, eller 10 år etter at saken ble avgjort, kan det kreves ny grensesetting. Kommunen kan fatte vedtak av eget tiltak hvis det anses nødvendig.

Momenter ved grensesetting
Kommunen må ta utgangspunkt i formålet, som er å sikre oversiktlige bruksforhold og enklere håndheving av fiskeregler.

Hovedregelen for fastsettelsen vil være at elva går så langt man kan følge elvefaret utover ved fjære sjø, altså der elva slutter å grave mot marbakken ved fjære sjø. I vassdrag med et markert skille mellom elv og sjø, vil det naturlige utgangspunkt for grensen være der elva brått vider seg ut og mister karakter av elvekanal. I deltaområder kan det være vanskelig å finne et klart skille, som hovedregel bør vassdraget omfatte hele deltaområdet.

Det må også tas praktiske hensyn til at det skal være mulig å merke grensen med skilt, og det skal lett kunne identifiseres av fiskere og andre.

Vurdering
Kommunen skal etter regelverket fastsette grensen ved administrativt vedtak basert på en vurdering av retningslinjer, befaring og høring. Det ble gjennomført befaring av munningsområdene i Storelva og Syltefjordelva den 15.10.2019, og Sandfjordelva den 07.07.2020.

Det er gjort følgende vurdering for de tre vassdragene:
 
Storelva
Nedre del av Storelva forgreiner seg flere elveløp som går ut i Strømsnesvannet. Strømsnesvannet munner ut i et kort elveløp som møter havet nedenfor Strømsnesbrua. Nedenfor Strømsnesbrua har elva gravd ut en rett kanal i havet, som er synlig ved lavvann da kanalens nordvestlige side er tørrlagt. Elvas bevegelse ut i havet er synlig til ca. 200 meter nedenfor Strømsnesbrua. Flyfoto over området viser at vanndybden øker brått i samme område.

Forslag til grense mellom elv og sjø i Storelva
Kommunens vurderer at grensen bør settes så langt ut som elven graver i sjøen nedenfor Strømsnesbrua. På grunn av at den nordvestlige elvekanten er over vann kun ved lavvann, bør grensa på denne siden merkes både ved brua og ytterst på tangen som stikker ut i havet.

Grense mellom elv og sjø i Storelva settes i en rett linje mellom tre punkter med følgende koordinater (UTM Sone 33N):
1: 7900486N 1039403Ø
2: 7900620N 1039501Ø
3: 7900569N 1039586Ø

Forslaget fremgår av flyfotoet nedenfor:
Storelva grenseforslag
 
 
Syltefjordelva
Syltefjordelva munner ut i Vassbotn i indre del av Syltefjorden. Her er det dannet et delta som fyller store deler av Vassbotn, deltaet er tørrlagt ved lavvann. Ved lavvann er det synlig strøm/bevegelse i vannmasser på Holmens øst-side, strømningene avtar ut mot Bergodden. Vestsiden av Holmen er tørrlagt ved lavvann. Flyfoto over området viser også at det er en tydelig renne/kanal på østsiden av Holmen ned mot Bergodden.
 
Syltefjordelva munningsområde.jpg

Forslag til grense mellom elv og sjø i Syltefjordelva
Kommunens vurderer at grensen bør settes så langt ut som elven graver i sjøen nedenfor Holmen. Grensen vil gå i en rett linje fra Bergodden i nord-øst og over mot land sør-vest for Holmen, jf. kart nedenfor.

Koordinater for grensemerker:
1: 7894123N 1054876Ø
2: 7893888N 1054310Ø
 
Forslaget fremgår av flyfoto under:
Grense Syltefjordelva
 
 

Sandfjordelva
Sandfjordelva munner rett ut i Barentshavet på nord-siden av Sandfjordneset. Elveforpakter opplyser at elva ved vårflom går direkte ut i sjøen i nord, mens det ved normal vannføring i tillegg går et løp parallelt med Sandfjordneset. Observasjoner av elvas bevegelse ut i havet ved lavvann, samt flyfoto, bekrefter dette.

 
Sandfjord flyfoto.jpg
 
Forslag til grense mellom elv og sjø i Sandfjordelva
Kommunen vurderer at grensen bør settes slik at begge kanalene elva graver ut i havet er innenfor elvesonen. Grenseskilt bør kunne plasseres på et synlig sted på fast grunn. Sandfjordneset består av sand som i tillegg er sterkt påvirket av bølger fra havet. Skilting her vil vanskelig kunne fundamenteres. Berggrunn i sørøst ved fylkesvei er et godt synlig sted å sette opp skilt, og kan fundamenteres i fast grunn.
 
Koordinater for grensemerker:
1: 7897310N 1074897Ø (UTM Sone 33N)
2: 7896434N 1075186Ø (UTM Sone 33N)
 
Forslaget fremgår av flyfoto under:

Forslag grense Sandfjordelva.jpg

 
Saksgang etter høringsperioden
Etter høringen vil kommunen oppsummere innspill og fatte endelig vedtak i saken. Vedtak fattes
som administrativ avgjørelse som ikke kan påklages etter forvaltningsloven. Partene kan
imidlertid innen 3 måneder etter vedtaket kreve spørsmålet avgjort ved rettslig skjønn.