Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer

Varsel om oppstart av reguleringsplan for barnehage og skole/oppvekstsenter

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-3 og 12-8 kunngjøres det oppstart av detaljregulering av to
områder i Båtsfjord sentrum på vegne av Båtsfjord kommune. I henhold til pbl. § 1-7 og § 12-15 varsles
det også at det kan bli felles plan- og byggesaksbehandling for tiltakene. Reguleringsplanene følges av
kommunens prosjekt «Samlokalisering av kommunale tjenester i Båtsfjord kommune» og vil planlegges
parallelt da de har sammenfallende tidsplan for flytting av funksjoner. 

Merknader og innspill som er relevante til planarbeidet kan sendes skriftlig til WSP Norge AS,
Brøsetekra 15B, 7069 Trondheim eller på e-post til oddhild.fausa@wsp.com innen 16.12.2022.

Oversiktskart

Høring trafikksikkerhetsplan

Båtsfjord kommune har utarbeidet forslag til ny trafikksikkerhetsplan 2023-2026. Høringsforslaget er lagt ut på kommunens hjemmesider, med frist for å komme med uttalelse innen 4. september 2022. Både lag, foreninger, privatpersoner m.m., er velkomne til å komme med uttalelser til forslaget.

Skolekrysset

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn – Søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av laks og ørret på ny lokalitet - Sandfjordneset i Båtsfjord kommune:
Salmar logo større