Varslingsområdet gjelder friområdet, areal rundt hotell og næringsområde fram til Fomavegen, avgrenset som vist på kartutsnitt. Forslagstiller er Båtsfjord kommune. Området er i gjeldende reguleringsplan for Foma regulert til friområde og hotell. I kommunedelplan for Båtsfjord tettsted er nordre del avsatt til boligformål. 

Hensikten med planen er å legge til rette for ny fotballbane. Fotballbanen som er lokalisert ved skolen må flyttes pga. bygging av ny skole. Det vil tilrettelegges for gang- og turveger innenfor friområdet fram til Fomavegen. Det er vurdert at reguleringsplanen ikke utløser krav om konsekvensutredning i hht. KU-forskriften og plan- og bygningsloven §4, men enkelte deltema vil bli utredet. Grunneiere, naboer og organisasjoner vil bli varslet med brev.

Innspill til planarbeidet kan sendes WSP Norge AS, Granåsvegen 15B, 7069 Trondheim, eller til epostadr. oddhild.fausa@wsp.com innen 07. juli 2021.

Saksdokumenter:

Brev oppstartsvarsel-040621.pdf

Varslingskart.pdf

Annonse iFinnmark og Finnmarken 09.06.21.pdf

Oppstartsmøte regulering FOMA-.pdf