Jorunn er ansatt som virksomhetsleder Nordskogen barnehage og leder arbeidsgruppen som jobber med samarbeid med hjemmet.

  • Arbeidsgruppens oppdrag og mål er som følger:
  • Vi vil å gi barnehagene gode verktøy for at de skal kunne ha en bedre informasjonsflyt ut til foreldre.
  • Vi ønsker også at foreldre skal oppleve lik informasjon og kvalitet i de kommunale barnehagene. Med Jorunn i arbeidsgruppen er Malin Arnes og Ane Nagy. Gruppen har levert ett godt arbeid med ett mandat som styringsgruppen har godkjent.

 

 

Malin Hansen er ansatt som personalkonsulent og leder arbeidsgruppen som har jobbet med delegasjonsreglementet. Reglementet sier noe om delegering fra rådmann og ned i organisasjonen, og skal gjøre det enkelt for alle ansatte i kommunen å forstå hvilke fullmakter den enkelte har i organisasjonen. Denne ble presentert for styringsgruppen torsdag og her er det gjort ett grundig arbeid basert på organisasjonsbeskrivelsen som samme gruppe har utarbeidet.

Delprosjektet Bærekraftig økonomi og helhetlig virksomhetsstyring

jobber for å skape god ledelse, basert på god involvering av både politisk ledelse, ansatte og innbyggerne. Dette skal bidra til å øke kvaliteten på øvrig tjeneste produksjon.

Delprosjektet Organisasjonskultur, ledelse medarbeiderskap

har som målsetting å skape helsefremmende arbeidsmiljø, høy fagkompetanse, være utviklingsorientert og øke mestringsfølelse.

Styringsgruppa:

Styringsgruppen består av rådmann Trond Henriksen, ass.rådmann Tove Gotvassli, økonomisjef Sølvi Mathisen, Hovedverneombud Therese Jørgensen, HTV fagforbundet Anne Olavsson og HTV Utdanningsforbundet Anders Småsund.

Styringsgruppen ser at det begynner å bli en bred forankring i kommunen der de sentrale reformene som Tidlig innsats og Leva hele livet er sentral, for å bygge opp om kvaliteten på tjenestene som leveres i Båtsfjord kommune. Styringsgruppen ser at vi er på rett vei, og fokus på kvalitet og tjenesteutvikling skal gi både lavere kostnader og økt kvalitet. Fokus på sentrale reformer og det med å være i en tidligfase for innføring er en av nøklene for god tjeneste utvikling.