Kostpris aldrespensjonat

Frokost 78.-
Middag 133.-
Middag 1/2 porsjon 78.-
Kveldsmat 78.-
Helpensjon 7700.-

 

Måltider tilgjengelig ved ombringing fra kjøkken ut fra helsesenteret

Middag 133

Middag 1/2 porsjon

78
Transport 25

 

Korttidsopphold i institusjon/evt ved Alderspensjonatet

Prisene setter av dep, endres årlig.

Korttidsopphold gitt som avlastningstilbud/pårørendestøtte            Gratis
Korttidsopphold inntil 60 døgn pr år 185.-
Enkeltstående dag- eller nattopphold 105

Korttids- og rehabiliteringsopphold inntil 60 døgn betales pr døgn med fast pris. Det samme gjelder for dag- eller nattopphold på institusjon, jf Rundskriv om endringer for kommunale pleie- og omsorgstjenester, med bakgrunn i stortingsprop. for helse- og omsorgsdep. og Stortingets vedtak. Prisene ajourføres når nytt rundskriv foreligger.

Dersom korttidsoppholdet varer utover 60 døgn pr kalenderår, skald et betales etter samme regler som for langtidsopphold, men uten friperiode på en måned, jf Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Husleie

Husleie økes jf KPI for nåværende leietakere og med 10 % for nye leietakere

Alderspensjonatet – nåværende leietakere Kr/mnd:
Leilighet 25 m2 inkl strøm 3.934.-
Leilighet 30 m2inkl strøm      7.166.-
Leilighet 71 m2inkl strøm

8.533.-

Alderspensjonatet – nye leietakere kr/mnd
Leilighet 25 m2 inkl strøm 4.617.-
Leilighet 30 m2inkl strøm 8.411.-
Leilighet 71 m2inkl strøm 10.022.-

 

Solbakken

Solbakken – nåværende leietakere kr/mnd:
Leilighet 60 m2 8538.-
Strøm leilighet 60 m2 895.-
Leilighet 81 m2 8840.-
Strøm leilighet 81 m2 1052.-
Leilighet 90 m2 9195.-
Strøm leilighet 90 m2 1064.-

Solbakken – nye leietakere

kr/mnd
Leilighet 60 m2 10.022.-
Strøm leilighet 60 m2 895.-
Leilighet 81 m2 10.381.-
Strøm leilighet 81 m2 1.052.-
Leilighet 90 m2 10.794.-
Strøm leilighet 90 m2 880.-

 

Trygghetsalarmer.

Abonnementspris 4.235.- pr år

For utleie av trygghetsalarm er det nødvendig at det installeres e-lås, evt kan nøkkelboks brukes. Dette lånes ut gratis fra hjemmebasert omsorg

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Dette omfatter praktisk bistand, opplæring, miljøarbeid/boveiledning og brukerstyrt personlig assistent.

Forskrift for egenbetaling for praktisk bistand er fastsatt etter veiledende bestemmelser gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 16.desember 2011med hjemmel i lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester (khol)§11-2. I Båtsfjord kommune er det fastsatt satser for egenbetaling pr. time og pr. måned utregnet etter årlig inntekt. Betalingssatsene forholder seg til grunnbeløpet (G) i folketrygden. Betalingssatsen beregnes ut ifra husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag ved siste skatteligning.

Bruker gis en varslingsfrist innen kl 1400 dagen før for avbestilling av tjenesten, hvor det gis betalingsfritak.

Brukere som ikke har gitt varsel om avbestilling, må betale egenandel som om de hadde fått utført tjenesten i henhold til vedtak.

Grunnbeløp (G) pr 01.05.23 er kr 118.620,-

Husstand m/nettoinntekt <2G fast pris pr mnd 220.-
Husstand m/nettoinntekt >2G til 3G pr time   150.-
Husstand m/nettoinntekt >3G til 5G pr time 225.-
Husstand m/nettoinntekt >5G pr time 379.-

Maks betalingssatser pr måned:

Husstand m/nettoinntekt <2G 220.-
Husstand m/nettoinntekt >2G til 3G pr mnd            465.-
Husstand m/nettoinntekt >3G til 5G pr mnd            1137
Husstand m/nettoinntekt >5G pr mnd                                                           1815