Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer

Varsel om oppstart - Kommunal planstrategi

Teknisk styre i Båtsfjord vedtok i sak 3/2024, den 15.02.2024 å starte opp med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arbeidet med kommunal planstrategi. 

På Bilde: Bilde av Båtsfjord tatt fra Melkarn. Foto: GN

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Båtsfjord barnehage PLID 2022002

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Båtsfjord barnehage PLID 2022002 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i teknisk styre i møte den 31.08.2023, sak 29/2023.

Planforslaget legger til rette for etablering av barnehage. Forslagsstiller er WSP Norge AS på vegne av Båtsfjord kommune.

Denne varslingen sendes til hjemmelshaver, berørte parter og statlige og regionale etater. Høringen blir også kunngjort i Finnmarken/iFinnmark.no og kommunens hjemmeside og sosiale medier.

Plankart