Hva er en dispensasjon

Dispensasjon innebærer at bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven fravikes i en konkret sak. Bestemmelsen om dispensasjon er således en snever unntaksbestemmelse. Dispensasjon kan være midlertidig eller varig.

Dersom et tiltak er i strid med gjeldende planbestemmelser eller Plan- og bygningsloven kan det fremmes søknad om dispensasjon. Dette følger av plan- og bygningsloven kapittel 19.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.

Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.

Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Det understrekes at det er tiltakshaver/søker som skal begrunne/fremlegge grunnlaget for å gi dispensasjon.

Eksempler på tilfeller der søknad om dispensasjon kan være aktuelt

 • Bygge bolig nærmere enn 4 m fra nabogrense, jf. plan- og bygningsloven § 29-4
 • Bygge høyere enn 8 og 9 meter, jf. plan- og bygningsloven § 29-4, eller evt. maksimum tillatt byggehøyde fastsatt i gjeldende plan.
 • Bygge mer og tettere enn tillatt i gjeldende plan, dvs. å overskride tillatt utnyttelsesgrad. Det er kanskje lov å bygge på 25 % av tomta mens du ønsker å bygge på 35 %.
  Det gis svært sjelden dispensasjon fra utnyttelsesgrad.
 • Avvike fra tillatt bygningsutforming, f.eks. takform, takvinkel eller type bebyggelse.
 • Bygge utenfor byggegrense mot veg i gjeldende plan, eller veglovens avstandsbestemmelser som gjelder hvor plan ikke setter egne grenser. Vanlige grenser er 15 meter fra midten av kommunal veg og inntil 50 meter fra midten av riksveg og fylkesveg. Hvilke byggegrenser som gjelder mot fylkesveg og europaveg kan du finne her.
 • Avvike fra formål/tillatt arealbruk fastsatt i plan. Planen sier f.eks. landbruk, mens du ønsker å bygge fritidsbolig.
 • Fravike eventuelt plankrav, dvs. krav om utarbeidelse av regulerings-/bebyggelsesplan.
 • Tiltaket plasseres i 100-meters beltet mot sjø, jf. plan- og bygningsloven § 1-8.

Slik søker du om dispensasjon

Du skal bruke dette søknadsskjemaet.

I søknaden må du begrunne hvorfor du skal få dispensasjonen.

Søknaden må inneholde opplysninger om:

 • hvem som er tiltakshaver og søker (dersom dette ikke fremgår av byggesaken)
 • hvilken eiendom søknaden gjelder (adressen)
 • hva prosjektet omfatter (dersom dette ikke fremgår av byggesaken)hva du søker dispensasjon fra, og eventuelt hvor stort avviket er tiltaket er permanent eller midlertidig
 • at du har varslet naboene om dispensasjonen
   
 • Hvilken bestemmelse søker du om unntak fra og hvorfor mener du at du skal få bygge i strid med denne bestemmelsen?  
  Hvis du ikke svarer på dette punktet i søknaden om dispensasjon, kan vi ikke regne søknaden din som fullstendig. Vi vil da be om at du ettersender disse opplysningene, noe som vil gjøre at det tar lengre tid før du får svar på søknaden.
   
 • Hvordan ivaretar du hensynet til bestemmelsene du søker unntak fra? 
  Bestemmelser i lover, forskrifter og reguleringsplaner er der av en grunn. De skal sikre at vi tar hensyn til noe eller noen. Det er derfor viktig at du i dispensasjonssøknaden skriver hvordan det du skal bygge, ivaretar bestemmelsens hensyn i størst mulig grad.
   
 • Hvordan er fordelene ved at du får lov til å bygge større enn ulempene?  
  Her sier loven at kommunen må gjøre en «samlet vurdering» av fordeler og ulemper. Blant annet skal vi vurdere konsekvensene for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Det er derfor viktig at du i dispensasjonssøknaden skriver hvorfor fordelene er større enn ulempene. Vi har vanligvis ikke lov til å vektlegge søkerens personlige forhold i vurderingen vår. For eksempel at du har lyst på større plass fordi du venter barn.  
   
 • Hvilke ulemper er det med å få dispensasjon?
  Må du søke dispensasjon så er det en ulempe, dette må du skrive noe om for at søknaden kan bli behandlet.

   

Du må i tillegg legge ved

 

Kriterier for dispensasjon

Kommunen kan gi dispensasjon dersom begge vilkårene under er oppfylt:

 1. Hensynene bak bestemmelsen (f.eks. høyde eller størrelse), eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir ikke vesentlig tilsidesatt
 2. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

Andre myndigheter får ofte anledning til å uttale seg før kommunen fatter vedtak.

En dispensasjonssøknad må være begrunnet. Begrunnelse som går på personlige forhold, for eksempel plassbehov, familieforhold og økonomiske årsaker, er kun relevante dersom byggets kvaliteter også øker.

Muligheten for å få innvilget dispensasjon reduseres med økt antall dispensasjoner, størrelse på avvik, eller når det søkes om dispensasjon fra planer av nyere dato

Vi gjør oppmerksom på at kommunen etter en saklig vurdering kan velge å avslå søknaden, selv om vilkårene over er oppfylt.

Når får du svar?

Kommunen skal behandle søknader om dispensasjon innen 12 uker. Fristen regnes fra søknaden er komplett.

Noen dispensasjonssøknader må sendes på høring til regionale og statlige myndigheter. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse. Høringsuttale skal gis innen 4 uker.

Hva koster det?

Kostnaden for behandling av søknad om dispensasjon varierer med hva du søker dispensasjon fra. Det faktureres normalt ett gebyr per dispensasjon. Dersom søknaden blir avslått, må du likevel betale fullt gebyr.

Se prisliste for byggesakstjenester