Økonomiavdelingen yter tjenester til kommunens innbyggere, til rådmann og til de øvrige virksomhetene i kommunen.

Økonomiavdelingen har det faglige ansvaret for kommunens regnskap. Avdelingen ivaretar alt løpende regnskapsarbeid, alle inn-/utbetalinger til leverandører og kunder, registrering og utbetaling av lønn til alle kommunens ansatte. Vi har ansvaret for kommunes innfordring av alle kommunale krav.  Vi har også ansvaret for periodiske avslutninger, årsoppgjør, rapporteringer, bankforbindelser og administrasjon av kommunens finansforvaltning.

Økonomiavdelingen har også ansvaret for kommunens skatteoppkreverfunksjonen samt føring av kommunens skatteregnskap.  

 

Kontaktinformasjon:

Økonomisjef/skatteoppkrever            Sølvi Mathisen            789 85 335

Konsulent lønn                                 Eva Bryggari               789 85 321

Førstesekretær                                Nann Bryggari             789 85 333

Økonomikonsulent                            Sigga Joanesarson      789 85 334

Konsulent skatt                                Viktoria Karpova          789 85 332