Ved gravferdsseremoni i Båtsfjord kirke
Det er fastsatt et maksimumsantall på 30 personer uten fast tilvist plass, 200 personer på fast tilvist plass. Plassene er tilviste ved at deltagere får tildelt nummererte sitteplasser i benkene. Avstandskravet på 1 meter vil alltid ha forrang. Det er påbudt å benytte munnbind når avstandskravet ikke kan overholdes. Deltagere fra samme husstand kan sitte tettere sammen. Ansatte og medvirkende som skal bidra til at smittevernreglene følges kommer i tillegg. Antallet kan bli justert i samråd med lokal myndighet for smittevern.
Syke personer og de med karantene skal ikke delta. 
Informasjon om smittesporing og pålagt registrering av deltakere er tilgjengelig i våpenhuset. Det legges fram daterte lister i våpenhuset hvor navn og telefon nr. må påføres. Listen oppbevares i 14 dager før makulering. Listen utleveres kun til helsemyndighet ved forespørsel om smittesporing. 
Ute ved gravplassen kan inntil 200 personer samles uten fast plassering. 
Generelle regler og råd fra helsemyndighet skal følges.
Begravelsesbyråene anmodes om å informere den som sørger for gravferden/de pårørende om restriksjoner og tiltak.
 
 
 
Solfrid Hammer
Kirkeverge 
for Båtsfjord Sokn