Bruksendring som tiltakshaver selv kan søke om (Pbl §20-2):

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet er søknadspliktig, men en slik bruksendring kan tiltakshaver selv stå ansvarlig for, jfr byggesaksforskriftens (SAK10) § 3-1 c). Hoveddel i boligbygg vil feks være oppholdsrom, vaskerom, badstue, vindfang og tilleggsdel kan feks være boder, garasje og balkonger.

Vilkår:

  • Bruksendringen kan ikke gå ut på å etablere en egen selvstendig boenhet. Etablering av ny boenhet krever ansvarsretter jfr Pbl § 20-1
  • Bruksendringen må være i samsvar med plan– og bygningsloven 
  • Bruksendringen må være i samsvar med gjeldende plangrunnlag, herunder gjeldende arealformål

Tiltakshaver er selv ansvarlig for at bruksendringen tilfredsstiller kravene i plan- og bygningsloven (Pbl) med tilhørende regelverk.

Bruksendring for øvrig

Dersom bruksendringen ikke tilfredsstiller vilkårene over, er tiltaket søknadspliktig etter Pbl §20-1 d) og innebærer at tiltaket krever ansvarsretter for alle aktuelle områder. En ansvarlig søker skal da forestå søknadsprosessen. Du må derfor ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. En ansvarlig søker fungerer som bindeledd mellom deg som tiltakshaver, kommunen og andre ansvarlige foretak som skal bistå med å gjennomføre tiltaket frem til ferdigstillelse. Bruksendring for øvrig er søknadspliktig dvs. dersom:

  • byggverk eller del av byggverk, tas i bruk eller blir tilrettelagt for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk. 
  • endret bruk av byggverk eller del av byggverk kan påvirke de hensyn som skal ivaretas i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven i forhold til byggverket, tilhørende utearealer eller omgivelser, eller 
  • tilleggsdel tas i bruk til hoveddel eller omvendt (ikke innenfor en bruksenhet)

Om ansvar i byggesaker, se plan- og bygningslovens kapittel 22 og 23.

Dispensasjon

Dersom et tiltak er i strid med gjeldende plan eller lov, kan det søkes om dispensasjon fra disse forholdene. Plan- og bygningslovens kapittel 19 regulerer dette forholdet. For mer informasjon og Skjema for søknad om dispensasjon, se dispensasjon under dokumenter til venstre.

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan du be om forhåndskonferanse. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak. Forhåndskonferanse kan benyttes i alle typer saker etter plan- og bygningsloven.

For mer informasjon om forhåndskonferanse vises det til artikkel til venstre.

Søknad skal inneholde:

Fullstendig utfylte søknadsskjemaer
• Målsatt situasjonsplan, min målestokk 1:500
• Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100
• Gjenpart av nabovarsel
• Søknad om ansvarsrett(er)

Der hvor det er behov for dispensasjon, utslippstillatelse o.a., må slik søknad også foreligge senest ved søknad om tiltak.

Saksbehandlingstid

Søknaden skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven § 21-7. Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.

Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre byggesaker innen 12 uker. Fristen på 12 uker omfatter søknad om tillatelse etter §§ 20-1 og 20-2. Søknader som innebærer dispensasjon fra plan, omfattes ikke av denne 12 ukers fristen.

Saksbehandlingsfristen er 3 uker dersom søknad om tillatelse til tiltak er (Pbl § 21-7 annet ledd):

  • i samsvar bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle arealplaner 
  • det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere 
  • ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig

Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt. Saksbehandlingsfristen på 3 uker gjelder også for behandling av søknader etter § 20-2. Men for slike tiltak kan ikke tiltaket settes i verk uten å avvente kommunens vedtak i saken.