Plan- og bygningsloven (Pbl) skiller i all hovedsak mellom søknadspliktige tiltak og tiltak unntatt søknadsplikt. Innenfor de søknadspliktige tiltakene skilles det videre mellom tiltak som skal forestås av foretak med ansvarsrett og tiltaks om kan forestås av tiltakshaver selv.

Tiltakshaver kan forestå tiltak som er unntatt søknadsplikt, jfr Pbl § 20-3 og tiltak som bla mindre tiltak på bebygd eiendom og alminnelige driftsbygninger jfr Pbl § 20-2. Tiltakshaver er selv da ansvarlig for at tiltakene er i overensstemmelse med plan- og bygningslovgivningen, herunder gjeldene arealplaner. Mer informasjon om tiltak som ikke trenger søknad, finner du her.

Dersom du du ønsker å føre opp et tiltak som er søknadspliktig etter Pbl § 20-1 hvor det er krav om foretak med ansvarsrett, må du ta kontakt med feks en byggmester, entreprenør eller arkitekt. Disse skal kunne hjelpe deg gjennom søknads- og byggeprosessen og fungere som bindeleddet mellom deg som tiltakshaver, kommunen og eventuelt andre ansvarlige foretak.

Når tiltak er bygd ferdig, skal ansvarlig søker/ tiltakshaver sende inn søknad om ferdigattest, jfr Pbl § 21-10. Tiltak kan ikke tas i bruk før det er gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Dette gjelder ALLE tiltak unntatt midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg som ikke skal brukes til varig opphold og skilt- og reklameinnretninger der tillatelse er gitt for et bestemt tidsrom. Her kan du lese mer om byggesaksforskriftens (SAK10) bestemmelser om ferdigstillelse av tiltak.

På menyen til venstre finner du tiltaket du planlegger. Ved å klikke på ditt tiltak, vil vi forsøke å gi deg mest mulig informasjon om søknadsprosess, ansvarsretter mm. Det er ikke mulig å beskrive alle varianter av tiltak, men her skal du finne en generell veiledning om de mest vanlige tiltakene.

Direktoratet for byggkvalitet har alltid siste nytt om regler og endringer av regelverket på sin hjemmeside.

Søknadsskjemaer kan du hente her. Båtsfjord kommune kan pr i dag ikke ta imot elektroniske skjemaer fra Byggsøk.

Søknader sendes derfor til:

Båtsfjord kommune
Postboks 610
9990 BÅTSFJORD

eller til: postmottak@batsfjord.kommune.no

Dersom du har ytterligere spørsmål og/eller behov for mer informasjon, ta kontakt med kommunen.