For at vi skal kunne håndtere denne situasjonen best mulig så må alle ha en solidarisk håndtering av sin egen hverdag slik at vi får færrest mulig smittede.
 
Det aller viktigste du kan gjøre er å kontinuerlig følge med på, og handle i tråd med informasjon på  folkehelseinstituttets hjemmeside, www.fhi.no og samtidig også på Båtsfjord kommune sin hjemmeside. På begge disse nettstedene vil det være oppdatert informasjon om hvordan vi i Båtsfjord skal forholde oss til smittefaren og sånn sett hverandre.
 
Uavhengig av den informasjonen som blir lagt ut på nettet så er det viktig at du har et bevisst forhold til din egen hverdag.
 
Restriksjoner for folk og næringsliv i Båtsfjord er som følger;

Det gis nå et påbud i tråd med smittevernloven kap 4.1 at barnehager, skoler og øvrige utdanningsinstitusjoner blir stengt. 

Barnehager og skoler er stengt for alle, UNNTATT for barn av foreldre som jobber i Båtsfjord kommune i helse eller har andre samfunnskritiske stillinger som luftfart, beredskap og politi. (Se uttømmende liste på nrk.no)

Frisører, piercinginstitutter tatovører, masasjeinstitutter, kroppspleie, hudpleie, treningssentre, idrettshall, svømmehall, og spisesteder hvor det ikke kan opprettholdes en meter avstand mellom hver person og hvor servering skjer via bufe, blir stengt.
 
Alle som har vært ute og reist utenfor Norden og kommet hjem etter 27. februar, skal automatisk i karantene i 14 dager. 
 
Har du symptomer som forkjølelse, feber og/eller tungpust skal du i tillegg være hjemme i minst 7 dager etter symptomfrihet. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.
Alt helsepersonell som har kontakt med pasienter har forbud mot utenlandsreise ut april.

Det er forbudt for besøkende å oppsøke sykehjem eller aldershjem og bolig for psykisk utviklingshemmede. 

Det er forbudt å oppsøke helsesentret hvis du er i karantene eller har øvre luftveisinfeksjoner.

Det vil bli gitt anledning til utvidet bruk av egenmelding til de som må være borte fra jobben grunnet karantene eller hvis du er hjemme fra jobben grunnet at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole. Men minner om at øvre alder for egenmelding vdr barn er 12 år, evt 18 år hvis innvilget hjelpestønad fra NAV.
 
Utover det som er skrevet i teksten over så gjelder flg. fortsatt
 
- Vask hender ofte
- Sprit hender flere ganger om dagen
- Hold en viss avstand til hverandre, 1 meter
- Finn andre måter å hilse på enn håndhilsing og klem
- Ikke oppsøk store arrangementer
- Host og nys i albuekrok eller papirlommetørkle som kastes
 
Hvis du ikke reise med kollektivtrafikk, buss og fly; bli hjemme.

Næringsliv og organisasjoner i Båtsfjord; bruk skype-møter og utsett arrangementer.

Du som har fått øvre luftveissymptomer som nysing og hosting. Ring legesentret, ikke kom. Utvidet telefontid fra 0800-1530. Telefonnummer:789 85 400

Helsesekretærene vil fortelle deg hvordan du skal forholde deg til situasjonen.

Hvis du har vært i områder med utbredt smittefare, eller vært i kontakt med noen som har blitt satt i hjemmekarantene så skjer følgene; 
 

Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19

 

Hjemmekarantene


Hjemmekarantene anbefales for: 


Nærkontakt til bekreftet tilfelle, det vil si de som har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle, inkludert de som bor sammen med bekreftet tilfelle. 
Helsepersonell som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller, inntil svar på laboratorieprøve foreligger
Karantene gjelder også for alle personer som har vært i områder med utbredt spredning av koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med utbredt spredning skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.


Hjemmeisolering


Hjemmeisolering anbefales for: 

Bekreftet tilfelle, det vil si de som er bekreftet smittet med covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus. 
Mistenkt tilfelle, det vil si de som er syke og prøvetas for covid-19. 
 
Både nærkontakter og lavrisikokontakter endrer status til mistenkt tilfelle dersom de utvikler symptomer på luftveisinfeksjon. 
 
 

Varighet av hjemmekarantene eller hjemmeisolering

 

Nærkontakter må være i hjemmekarantene i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått påvist viruset. Dette gjelder også om man i perioden har testet negativt for koronavirus.  
Mistenkte tilfeller isoleres inntil eventuelt negativt prøvesvar foreligger. For lavrisikokontakter oppheves hjemmeisolasjon ved negativt prøvesvar, men de skal fortsatt følge med på symptomer. Nærkontakter går tilbake til hjemmekarantene.  
Bekreftede tilfeller må være isolert så lenge de har symptomer på sykdom. Det gjøres en individuell vurdering av når isolering kan opphøre basert på klinisk bilde og prøvesvar. 
 
 

Tiltak

 

Tiltak ved hjemmekarantene 

 
Personer som er i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, men bør unngå nærkontakt med andre. Det omfatter å: 
 
ikke gå på jobb eller skole 
unngå reiser og ikke ta offentlig transport 
unngå andre steder der man lett kommer nær andre 
 
Så lenge ingen i husstanden har symptomer på covid-19, anses de ikke å utgjøre en risiko for smitte. Det er derfor ikke nødvendig å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak.   
 
Det er viktig at personer som er i hjemmekarantene og personer som er i kontakt med disse er årvåkne på om nærkontakten utvikler symptomer på luftveisinfeksjon. I så fall defineres personen som mistenkt tilfelle. Da skal smitteverntiltak som ved hjemmeisolering følges, og lege må kontaktes for videre vurdering og testing for covid-19.   
 

Tiltak ved hjemmeisolering

 
Hjemmeisolering innebærer at pasienten holder seg hjemme. Helsepersonell som skal besøke pasienter som er hjemmeisolert skal følge anbefalte smitteverntiltak, inklusive bruk av personlig beskyttelsesutstyr, som beskrevet under tiltak i primærhelsetjenesten. Dette gjelder også om helsepersonell skal besøke andre i samme husstand til hjemmeisolerte pasienter. 
 

Bakgrunn for tiltakene

Ved vurdering av smitteverntiltak, balanseres tiltakenes forventede nytte opp mot, gjennomførbarhet, etiske betraktninger, folks holdninger, kostnader og Smittevernloven. De strengeste tiltakene rettes mot de som utgjør størst risiko for smitte. Tiltakene nedenfor baseres på følgende vurdering: 

Personer uten symptomer utgjør lav eller ingen risiko for spredning, men eventuell sykdom utvikles gradvis og symptomene kan være vage, og tiltakene avhenger av sannsynlighet for å være smittet (nær kontakt eller lavrisikokontakt)  
Personer med symptomer utgjør en høy risiko for spredning 
 
Med karantene menes midlertidig innskrenking av bevegelse/sosial omgang for personer som har vært eksponert for et smittestoff, men som ikke har utviklet klinisk sykdom. Dette kan gjøres for enkeltpersoner, eksempelvis i eget hjem (hjemmekarantene) eller for større grupper i for eksempel en boligblokk, cruiseskip, landsby eller by. 
 
Isolering brukes oftest som begrep når pasienter med smittsom sykdom isoleres i eget rom i helseinstitusjon. Hjemmeisolering vil tilsvarende bety at pasienter med klinisk tegn på og/eller påvist smittsom sykdom isoleres hjemme. 
 
For personer uten bopel i Båtsfjord vil de samme tiltakene gjelde som for bosatte, men karantene eller isolasjon vil finne sted på annen lokasjon som beredskapsgruppen i kommunen står ansvarlig for. 
 
Båtsfjord kommune