Tiltakene gjelder fra natt til onsdag 15. desember 2021 og en måned fremover

- Regjeringens tiltak understreker alvoret i situasjonen, og målsetningen er klar: Å redusere spredning av Delta-varianten og å forsinke Omikron-smitten så langt vi klarer

De aller fleste blir ikke alvorlig syke av covid-19, og andelen som blir alvorlig syke faller betydelig med høy vaksinedekning. 

OBS: 

Med ny virusvariant som er betydelig mer smittsom, risikerer vi at veldig mange blir syke innenfor en kort tidsperiode. Det utgjør en stor samfunnsbelastning og kan medføre at kapasiteten i helsetjenestene overstiges.

Hardt belastet personale over lang tid og økte oppgaver fordelt på færre, er noe vi også merker godt i vår kommune.

Når mange er syke samtidig er det nødvendigvis færre som kan gå på jobb og ivareta alle kritiske samfunnsoppgaver.

Dette berører oss alle.

 

Fra statsministerens kontor:

  • Det er særlig viktig at alle over 65 år og personer med høy risiko for alvorlig sykdom blir vaksinert med en oppfriskningsdose så raskt som mulig, innenfor det fastsatte vaksinasjonsintervallet. 

Vi må også forsøke å nå så mange som mulig som tidligere ikke har blitt fullvaksinert. Intervallet mellom dose to og oppfriskningsdosen er i dag endret til 4,5 måneder for alle som er anbefalt en oppfriskningsdose, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Hun understreker at det også er viktig at kommunene og sykehusene vaksinerer eget helsepersonell med høyere tempo enn det vi har sett til nå.

FHI vil sende ut ekstra vaksinedoser før jul slik at kommunene kan ha mulighet til å vaksinere alle over 45 år hvor det har gått 4,5 måneder mellom andre dose og oppfriskningsdose. 

Innen midten av januar bør alle over 45 år ha fått tilbud om en oppfriskningsdose.

Regjeringen strammer inn på arrangementer og uteliv for voksne, kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Det innføres skjenkestopp.

  • Vi gjør dette fordi det er situasjoner som er forbundet med en høy smitterisiko og der mange kan smittes på kort tid, sier Kjerkol.

Alle barne- og ungdomsskoler og barnehager skal drives på gult nivå fra senest torsdag 16. desember. Videregående skoler og voksenopplæring skal ha rødt nivå. Skoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå.

 

Karanteneregler

Da omikronvarianten ble oppdaget i Norge, ble det innført egne strengere regler om isolasjon og karantene for nærkontakter av bekreftede eller mistenkte omikrontilfeller for å bremse smittespredningen.

  • Det er svært krevende å håndtere parallelle regler i smittesporingen, og med stadig økende forekomst av omikronvarianten blir dette også mindre hensiktsmessig. 

Vi innfører derfor nå felles isolasjons- og karanteneregler uavhengig av virusvariant, etter anbefaling fra fagmyndighetene. Dette innebærer blant annet karanteneplikt for:

  • Person som har vært i nærkontakt med person som er pålagt isolasjon skal være i smittekarantene i 10 dager etter nærkontakten. 
  • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 døgn.
  • Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.

Det er unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner i arbeidstiden, med blant annet krav om negativ test samme dag som arbeidet skal gjennomføres.

For å forsinke utbredelsen av koronasmitte i befolkningen og begrense antall sosiale kontakter, innføres det nå antallsbegrensninger på innendørs arrangementer:

 

Maksimalt 20 personer på innendørs privat sammenkomst. 

Barn i samme gruppe eller klasse i barnehage eller barneskole kan likevel møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Maksimalt 50 personer på innendørs minnestunder o.l. etter begravelser og bisettelser.

Maksimalt 50 personer på innendørs offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser

 

3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på innendørs offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser. Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Kravet til at arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære setter også naturlige begrensninger på hvor mange som kan være til stede i et lokale

 

Avstand og sosial kontakt

Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke på fritiden for barn i barnehage- og barneskolealder.

Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.

Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte bør skjerme seg. (nytt)

Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. 

Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.

Treff andre utendørs når det er mulig.

Barn og unge

Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. 

Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)

Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men vi anbefaler ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles. (nytt)

Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.

Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille eksempelvis fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt)

 

For alle

Vi oppfordrer alle til å komme seg ut i frisk luft. Men det er viktig å holde god avstand til hverandre, også når man er ute.

Garderober kan holdes åpne dersom det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås. 

Hvis åpne garderober fører til trengsel, anbefales det å holde garderobene stengt for ordinær bruk, men likevel slik at toaletter og håndvaskfasiliteter er tilgjengelige dersom dette ikke finnes andre steder i lokalene

Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor (nytt)

Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Anbefaling om 1 meters avstand.

Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.

Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Se omtale nedenfor under "Munnbind".

Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Serveringssteder

Påbud om at serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. 

Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.

Skjenkestopp, inne og ute. (nytt)

Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter. Dette vil typisk være dansing (nytt)

Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.

Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

Serveringssted skal ikke ha servering for innendørs privat sammenkomst med flere enn 20 personer inne og 50 ute. Reglene for private sammenkomster gjelder ikke på serveringssted. Serveringsstedet skal ivareta smittevernet (nytt)

 

Svømmehaller, badeland, spaanlegg og hotellbasseng, og treningssentre kan kun holdes åpent for: (nytt) individuell trening. Ved trening med høy intensitet skal det holdes 2 meter avstand. skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen

 

Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.

Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern

 

Munnbind

Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.

Munnbindpåbud gjelder også på innendørs arrangement, i bibliotek og i museum. (nytt)

Munnbindpåbudet gjelder ikke mens man sitter ved et bord på serveringssted (gjeldende) eller inntar mat eller drikke sittende. (nytt)

Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av et fotballstadion.

 

Ellers bes innbyggere å ta ansvar og holde seg oppdatert på nasjonale retningslinjer.

På grunn av smittesituasjonen i Båtsfjord kommune vil kommunen informere befolkningen om status en gang pr. uke eller oftere ved vesentlige endringer. 

 

Linker:

Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten - regjeringen.no

Nasjonale råd og regler - regjeringen.no

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) - Lovdata