Skade på jordbruksareal, skogbruksareal, veier som ligger utenfor 5 dekar fra bolighus/hytte, broer og betongkaier, er eksempler på slike arealer og objekter som kan dekkes av den statlige naturskadeordningen.  

 

Mer info om ordningen og hvordan en søker finner du her:

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/naturskadeordningen/naturskadeerstatning?resultId=1.0&searchQuery=naturskade

 

Har flommen ført til avlingsskade, og det kan bli aktuelt på søke erstatning, så minner vi om at det må meldes til kommunen så tidlig som mulig. Mer info om ordningen her:

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/erstatning-ved-avlingssvikt?resultId=0.0&searchQuery=avlingssvikt