For at du skal settes på rett prioriteringsliste er det viktig at du har med hvilken risikogruppe du eventuelt tilhører. 

  

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper: 

 • Organtransplantasjon   
 • Immunsvikt   
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år   
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)  
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)   
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon   
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon   
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer   
 • Diabetes   
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året   
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere  
 • Demens   
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)   
 • Hjerneslag   

 

Hvis du ikke ønsker vaksinering setter vi pris på at du gir oss beskjed om dette enten på epost eller SMS. Dette for å gjøre vårt arbeid med innkallinger enklere.

 

 

 

Are you between 18 and 64 years old and want the covid vaccine? 

 

Båtsfjord municipality wants to map our recidents' interest in vaccination against covid-19. If you are between 18 and 64 years old, we would appreciate you being in touch with us.

 

Please send an email to vaksine@batsfjord.kommune.no or SMS to 902 98 228. 

 

We need: 

 • Your name 
 • Date of birth 
 • Which risk groups you may be in. 

  

People with the following disease/ conditions are defined as medical risk groups:  

 • Organ transplant 
 • Immunodeficiency 
 • Hematologic (blood) cancer in the last 5 years 
 • Other active cancer, ongoing or recently finished treatment for cancer (especially immunosuppressive therapy, radiation therapy to the lungs or chemotherapy)  
 • Neurological or muscular disease with impaired coughing strength or lung function (e.g., ALS, Downs Syndrome) 
 • Chronic kidney disease or significantly impaired renal function 
 • Chronic liver disease or significantly impaired liver function  
 • Immunosuppressive therapy, e.g. with autoimmune diseases 
 • Diabetes   
 • Chronic lung disease, including cystic fibrosis and severe asthma that has required the use of high-dose inhaled steroids or steroid tablets during the last year 
 • Obesity with body mass index (BMI) of ≥ 35 kg/m2 or higher 
 • Dementia  
 • Chronic cardiovascular disease (except high blood pressure) 
 • Stroke 

 

If you do not want the vaccine, we appreciate you notifying us either by email or SMS. This to make our work easier.