I tillegg skal det ansettes en leder med juridisk bakgrunn som skal lede kontoret, administrasjon er utrolig glad for å få tilført verdifull kompetanse. Dette vil også være med å løfte resten av administrasjon i Båtsfjord kommune, vi ønsker Elin og den framtidige lederen velkommen til oss. 

Det viktigste og mest grunnleggende med bestiller-utfører-modellen er at det innføres et klart og tydelig skille mellom forvaltning og myndighetsutøvelse (bestiller oppgaver) og tjenesteproduksjonen (utføreroppgaver).

Dette velger 4 K samarbeidet å gjøre, ved å legge forvaltningskontoret utenfor Helse og Omsorg

Elin er i ferd med å fullføre en videreutdanning innen Helserett og vi ser frem til å få ta del i hennes brede kompetanse.

Forvaltningskontoret vil være grunnpilaren innenfor helse og omsorgstjenestene.

Litt om forventede fordeler med bestiller-utfører-modellen:

• Økt rettssikkerhet for brukerne, gjennom en profesjonalisering av saksbehandlingen, gode faglig vurderinger og en tydeligere klageadgang.

• Økt grad av likebehandling av brukere, både når det gjelder vurdering av behov og de tjenester brukeren tilbys.

• Klarere ansvars- og myndighetsforhold, både mellom politikere og administrasjon og mellom ulike enheter i administrasjonen.

• En tydeliggjøring av innholdet i, og kvalitet på tjenestene

• Enklere å sette krav til utførere og kontrollere om deres virksomhet innfrir de krav som er satt.

• Lik behandling av interne og eksterne utførere.

• Større grad av brukerorientering og økt oppmerksomhet på å yte god service til brukerne.

• Tilrettelegging for at brukeren selv kan velge hvem som skal utføre tjenesten. (eks BPA)

• Økt fokus på driftskompetanse og det å drive en god og effektiv tjenesteproduksjon.