HVORFOR KYSTSONEPLANER?
• Bakgrunnen er at PBL i 1 985 ga kommunene mulighet til å planlegge sine sjøarealer innenfor
grunnlinjen. Offentlige myndigheters innsigelsesrett var «riset bak speilet))
• Utviklingen av oppdrett var en viktig drivkraft for at mange kommuner opprettet
kommunedelplaner for sjøarealene. Man ville styre lokaliteter til områder som er mest mulig
optimale for næringen og minst mulig i konflikt med andre interesser
• Arealplanlegging er politikk og politikkutforming
Kommunestyrene er planmyndighet - Hva skal planen legge til rette for? Hvilken effekt vil man oppnå med planen?
Politikerne får innsikt i kommunens handlingsrom, hvordan en skal ta hensyn til nasjonale føringer og hva det betyr for
egen kommune
• Kommunene må inkludere faglige vurderinger (planfaglig rådgiver) av naturgitte forutsetninger for
fiskeri- og havbruksaktivitet i planleggingen (marinbiologisk kunnskap, bruka og sammenstilling av
stedfestet informasjon og egnethetsanalyser for havbruksvirksomhet), etc.

 

Last ned PDF med presentasjonen av Kystsone plan her:

Presentasjon Kystsoneplan 1

Presentasjon Kystsoneplan 2