Skaff deg informasjon om:

 • Hvor ofte man bør ta vannprøverBrønnlokk
 • Hvordan man tar vannprøver
 • Når på året man bør ta vannprøver
 • Hva man analyserer (parametere)
 • Hvor man sender vannprøvene
 • Hvordan man drifter, kontrollerer og vedlikeholder anlegget

Viktig å tenke på:

 • Private drikkevannskilder er huseiers ansvar!Brønnlokk
 • Alt drikkevann skal ha god kvalitet!
 • Husk avstand til avløpsanlegg, beitedyr og jordbruk!
 • Vedlikehold og kontroll er viktig!
 • Det finnes flere ulike løsninger!
 • Alle anlegg må til enhver tid være forsvarlig sikret.

Som brønneier kan du i stor grad påvirke kvaliteten på drikkevannet ditt!

Problemstilling Mulig påvirkning Løsninger
Brønn i eller ved dyrket mark/
åker eller beiteområder.
Mikroorganismer (smittestoffer),
organiske stoffer, kjemikalier og
næringsstoffer (fosfor og nitrogen)
Redusere bruken av sprøytemidler,
redusere bruken av gjødsel,
vurdere fl ytting av brønn, gjerde
inn området rundt brønnen.
Brønn i nærhet av avløpsanlegg. Mikroorganismer (smittestoffer),
organiske stoffer og næringsstoffer.
Ta kontakt med kommunen
vedrørende status på avløpsanlegg
– ditt eget eller naboens.
Feil og mangler ved etablering
eller dårlig vedlikehold.
Innlekking av forurenset overfl
atevann. Slam og vekst av
mikroorganismer. Forkortet
levetid på pumpe og installasjoner.
Varierer fra brønn til brønn.
Noen eks: Skilting og inngjerding,
tetting av brønntopp,
rørgjennomføringer mellom
kumringer og mellom foringsrør
og fjell, hellende terreng vekk fra
vannkilder, hindre gjengroing,
rengjøring og bytte siler og fi ltre.
Usikret/ødelagte lokk. Innrenning av overfl atevann.
Ulykker kan skje!
Sørg for tett lokk.
Bruksmessig problemer som
følge av høyt mineralinnhold
(jern, mangan, klorid, hydrogensulfi
d, kalsium, magnesium).
Vond lukt eller smak. Utfelling
eller korrosjon i armaturer/
brønninstallasjon. Hard vann.
Skade på elektrisk utstyr.
Ta en kjemisk analyse av vannet.
Vannbehandling tilpasset aktuelle
problemstillinger.
Helserisiko som følge av høyt
mineralinnhold (radon, fl uor,
arsen).
Radongass avgis til inneluft.
Høyt fl uorinnhold kan skade
tenner under dannelse.

Lufting før vann tas inn i boligen.
Behandling av vann som skal
drikkes.

 

For råd og veiledning bør du ta kontakt med et konsulentfi rma som jobber med drikkevann.
Du kan også ta kontakt med kommunen du bor i eller ditt lokale mattilsyn.

Avfall som kan havne i drikkevann