Et viktig verv

Meddommere selv mener at vervet er både interessant, lærerikt og spennende. Kanskje nettopp du har lyst til å utfordre deg selv, og ta på deg et viktig verv i samfunnet vårt?

Rettssikkerheten i Norge er en av de høyeste i verden, men vi tar den ikke for gitt. En viktig grunnpilar er at “vi skal dømmes av våre likemenn”. Derfor er vi avhengig av at innbyggere stiller opp som meddommere i domstolene.

Hva gjør en meddommer?

Meddommere deltar i straffesaker i tingrettene og lagmannsrettene. Det betyr at du som meddommer deltar i rettsmøter i domstolen. Sammen med en fagdommer og en annen meddommer skal du med nøytral innstilling og god fornuft vurdere om den tiltalte er skyldig og hva slags straff vedkommende eventuelt skal få. I lagmannsretten deltar flere fagdommere og meddommere i saken. Meddommere er også noen ganger med på å avgjøre tvister i sivile saker.

– Det er et viktig prinsipp i norsk strafferett at vi skal dømmes av våre likemenn. I straffesakene er meddommerne derfor alltid i flertall når retten vurderer bevisene og loven for å bestemme om en tiltalt er uskyldig eller skyldig, og hva straffen i så fall skal gå ut på. Dette er ofte vanskelige avgjørelser som krever at meddommerne følger godt med under rettsforhandlingene. På samme måte som fagdommeren har meddommerne ansvar for å ta en avgjørelse som er i tråd med loven, sier sorenskriver Leif Otto Østerbø i Trøndelag tingrett.

Som meddommer kan du forvente å få innkalling omtrent 1-3 ganger i året. Trekningen til rettssakene foregår digitalt og tilfeldig. Derfor kan det hende at noen møter oftere enn andre. 

Les mer om meddommervervet på domstol.no

Hvem kan bli meddommer?

Kort fortalt må du være minst 21 og under 70 år når utvalgsperioden starter 1. januar 2025. Det er ingen utdannings- eller inntektskrav, men du må kunne snakke og forstå norsk. Du må enten ha norsk eller nordisk statsborgerskap, eller ha vært registrert som bosatt i Norge de siste tre årene.

Noen straffereaksjoner fører til at du ikke kan være meddommer, og du kan ikke bli meddommer dersom du er under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling, eller er i konkurskarantene. Les mer om hvem som kan velges som meddommere.

Det er også en stor fordel om du som meddommer kan bruke enkle digitale verktøy.

For perioden 2025-2028 skal det fra Båtsfjord kommune velges følgende

Hålogaland lagmannsrett:  1 kvinne og 1 mann

Finnmark jordskifterett: 2 kvinner og 2 menn

Øst-Finnmark Tingrett: 8 kvinner og 8 menn

Felles forliksråd Båtsfjord og Berlevåg: 2 faste møtefullmektig og 1 vara.

Hvordan melde interesse eller forslag?

Forslag kan sendes til postmottak@batsfjord.kommune.no eller espen.nystad@batsfjord.kommune.no

Du må i e-posten krysse av: 

O Meddommer til Hålogaland lagmannsrett
O Meddommer til Øst-Finnmark tingrett
O Varamedlem til felles Forliksråd Båtsfjord og Berlevåg
O Medlem til felles Forliksråd Båtsfjord Berlevåg

I tillegg til hvilket valg en ønsker, må følgende opplysninger sendes inn:

Navn (for- og etter):
Fødselsdato (dd.mm.åå):
Adresse:
Postnr. og sted:
Telefon:
E-post:
Yrke:
Stilling:
Arbeidssted (eller f.eks skoleelev, student, pensjonist):
Særskilt kyndig i:
Evt. andre opplysninger:

Merk e-posten med: Meddommer

 

 

Frist 24. juni 2024