Direktørens innstilling finnes på https://innsyn.fefo.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020000638&  

 

og styrets vedtak på https://innsyn.fefo.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019012242&. 

 

Alle med interesse for sjølaksefiske og for forvaltning av laks inviteres til å komme med innspill slik at FeFo kan forvalte laksen til beste for alle. Frist for innsending av innspill settes til 1. august. Innspillene sendes til post@fefo.no.

 

Gjeldende regler for tildeling av lakseplasser finnes på vår hjemmeside; https://www.fefo.no/fiske/sjolaksefiske/.

 

Nedenfor beskrives de endringer som FeFo foreslår.

 

Forslag til endringer i retningslinjene

Elektronisk søknadsskjema og informasjon

Med de nye retningslinjene vil informasjon om sjølaksefiske gis på våre nettsider og søknaden skal leveres elektronisk. Dette gjøres for å forenkle det administrative arbeidet til FeFo. Det blir stadig færre som ikke har tilgang til nett og epost. FeFo har over flere år hjulpet de som ikke har tilgang til nett både med å gi informasjon og å legge inn søknad over telefon. FeFo mener dette er tilstrekkelig overfor de som ikke har nettilgang. 

 

Inntektsopplysninger

FeFo ønsker å gå bort fra å bruke inntekt ved vurdering av søkeren og ved prioritering mellom søkerne. Alle har i utgangspunktet rett på sjølaksefiskeplass. Det er uforholdsmessig stort merarbeid i forhold til behovet ved prioritering mellom ulike søkere. Dersom søkerne er likestilte ønsker FeFo også å legge vekt på betydningen for samisk kultur før FeFo bruker loddtrekning ved tildeling. Dersom FeFo allikevel har behov for å verifisere inntekt fra primærnæring vil vi be om det i hvert enkelt tilfelle. Årsaken er at det krever mye arbeid å samle inn inntektsopplysninger og de blir nesten aldri brukt i saksbehandlingen. Det er derfor enklere å be om opplysningene dersom slikt behov skulle oppstå.

Hovedkontor          Lakselv                                                                      Telefon/Telefovdna           78 95 50 00             post@fefo.no                

Postadresse            FeFo, Postboks 133, 9811 VADSØ                                                                                                          www.fefo.no                NO 989 480 731 MVA

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen vil fortsatt være 1. desember. FeFo ser seg nødt til å ha en slik tildlig frist for å rekke en eventuell klagebehandling. Søknader som kommer inn etter 1. februar vil ikke bli behandlet. Det betyr at det ikke vil være mulig å søke på ledige plasser etter denne fristen.

 

Tildelingsvilkår

Tildelingsvilkår deles i to grupper. Den prioriterte gruppen er aktive primærnæringsutøvere.

De som faller inn i denne gruppen er berettiget til inntil 3 lakseplasser på

Finnmarkseiendommen. Den andre gruppen er det som blir kalt unntaksbestemmelsene. Den innbefatter alle andre rettighetshavere på Finnmarkseiendommen etter kriteriene i punkt 3 b i gjeldende regler. Disse kan få inntil 1 plass på Finnmarkseiendommen. For begge gruppene er det slik at om man fisker på privat plass(er) så kommer dette til fratrekk på antall FeFo-plasser. FeFo ønsker å tydeliggjøre disse to gruppene for klart å skille på de utøverne man ønsker å prioritere ved knapphet på ressursen.

 

Prioritering av søkere

Ved prioritering mellom utøvere har alltid lang tids sammenhengende eller tidligere bruk av plassen/e vært det viktigste punktet. Det ønsker FeFo å videreføre, også mellom primærnæringsutøver og etter unntaksbestemmelsene. Det er slik at det er mange ledige plasser på Finnmarkseiendommen, så en utøver kan finne seg en annen plass å fiske på. FeFo ønsker å fjerne husstand og erstatte det med familie ved prioritering av tildeling. Dette gjør det enklere å beholde en lakseplass innenfor familien.

 

Husstand

FeFo ønsker å fjerne husstand som vurderingsgrunnlag ved vurdering av antall lakseplasser og erstatte det kun med person. Dette fordi rettigheten etter Finnmarksloven er personlig. Dermed får heller ikke ektefeller/samboere begrensning i sin rettighet avhengig av hvem de bor sammen med. FeFo kan ved behov sette et øverste antall plasser per husstand. Hva et slikt antall plasser skal være har ikke FeFo kunnskap om på nåværende tidspunkt til å vurdere.

 

Mislighold

Nytt punkt om mislighold viser hvilke reaksjonsmuligheter fisker kan forvente ved brudd på FeFo sine bestemmelser eller offentligrettslige bestemmelser. Som mislighold regnes brudd på FeFo sine regler og offentlige lover og forskrifter. Ved mislighold vil FeFo vurdere gebyr, utestengelse og anmeldelse.

 

Avstandsbestemmelser

De særegne avstandsreglene som FeFo har praktisert frem til nå ønsker FeFo å erstatte med de offentligrettslige bestemmelsene. FeFo ser ikke behov for større avstand mellom brukene på Finnmarkseiendommen enn det myndighetene mener er tilstrekkelig.

 

Treårig kontrakt

FeFo ønsker å innføre treårige kontrakter. Det betyr at dersom man søker det året en kommune fornyes så betaler man ett saksbehandlingsgebyr og har plassen i tre år. Man får ikke ny avtale hvert år som man betaler for. Dette kan vi gjøre fordi fiskeren skal melde seg opp i registeret til fylkesmannen for å få tilsendt fangstdagbok. FeFo vil gjennom dette registeret ha oversikt over fiskerne.

 

Saksbehandlingsgebyr

2

I dag betales det ulikt gebyr for om man fisker med enkelt eller dobbelt bruk og det betales hvert år. Gebyret er et saksbehandlingsgebyr som skal dekke FeFo sine utgifter til administrasjon av ordningen. FeFo ønsker derfor at det skal betales gebyr i forbindelse med behandling av søknaden og det betales før man får behandlet søknaden. Gebyret vil trolig bli høyere enn i dag men man betaler kun når man søker slik at totalkostnaden vil være tilsvarende det den er i dag.

 

 

 

Med hilsen/Dearvvuođaiguin

 

Einar J. Asbjørnsen Steinar Normann Christensen leder utmark       utmarksforvalter Tel: 90503329

 

Dette dokumentet er elektronisk signert  

Vedlegg: adresseliste