Bakgrunn
Båtsfjord kommune deltar i at nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i kommunen. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om viktige friluftslivsområder. De kartlagte områdene spenner fra større fjellområder til små grønne lunger i tettbebyggelsen. Prosjektet legges nå ut på høring for kvalitetssikring, og alle innbyggere inviteres til å komme med innspill.
 
Resultatet av prosjektet vil bli et temakart, og er ikke juridisk bindende. Temakartet skal være et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for vurdering av friluftslivsinteresser i alle typer arealplaner og andre saker som berører friluftslivsinteresser. Kunnskapsgrunnlaget kan også brukes for å utvikle og tilrettelegge for friluftsliv. Endelig kart vil bli tilgjengelig på kommunens hjemmesider og via Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase når det er ferdigstilt etter høringen.
 
Mer om prosjektet
Prosjektet er et ledd i en nasjonal satsing der det er et mål at flest mulig kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder. Arbeidet er forankret i Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder (2013) og Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2013). Prosjektet er gjennomført etter metode utarbeidet av Miljødirektoratet (veileder M98-2013). Kommunen har fått støtte fra Finnmark fylkeskommune til å gjennomføre prosjektet. 
 
Hvordan er områdene kartlagt og verdisatt
I løpet av 2019 og 2020 er det gjennomført medvirkningsmøte med frivillige lag og foreninger, skoler og barnehager og flere enkeltpersoner med kjennskap til ulike deler av kommunen. Det er også gjennomført barnetråkkundersøkelser blant skoleelever i 2019 og 2020. I etterkant har den interne arbeidsgruppa i Båtsfjord kommune gjennomgått innspillene og sammenstilt disse. 
 
Høring
Grunnlaget for høringen er et digitalt kart som viser de kartlagte friluftsområdene med verdsetting, samt et vurderingsskjema som gir mer informasjon om de enkelte områdene.
Kommunen ønsker innspill om blant annet:
  • Er det friluftslivsområder som ikke er kartlagt og verdsatt?
  • Er det friluftslivsområder som er kartlagt og verdsatt som ikke brukes til friluftsliv?
  • Er det avgrensninger av områder som bør endres?
  • Er informasjonen som ligger om området riktig og dekkende? 
  • Har du innspill på satt verdsetting?
  • Har du andre innspill eller kommentarer?
 
Innspillene bør være så utfyllende som mulig. Gjelder innspillene allerede kartlagte områder, referer du til områdenavn som du finner i kartløsningen, eller ID-nummer som du finner i egenskapstabellen. Hvis innspillet ditt gjelder nye områder, beskriv så godt du klarer, gjerne med kartutsnitt og gårds- og bruksnummer, adresse eller stedsnavn.
 
Send ditt høringsinnspill til Båtsfjord kommune, pb 610, 9991 Båtsfjord eller e-post til postmottak@batsfjord.kommune.no.
Frist for å komme med innspill: 04.05.2021.
 
Høringsdokumenter
På lenkene under finner du den elektroniske kartløsningen, en brukerveileder og vurderingsskjema.
 
Dersom du har spørsmål send en e-post til elisabeth.kvivesen@batsfjord.kommune.no eller ring tlf 78985357.