• Alle må ringe legekontoret først, tlf 789 85 400, og unngå å møte opp uten tilpasset avtale dersom de er syke, har luftveissymptomer eller feber o.l.
  • Tidlig samtale med jordmor gjennomføres per telefon
  • 1.konsultasjon og kontrollene i uke 24, 28, 32 ,36, 38 og 40 gjennomføres som før, det vil si etter anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for svangderskapsomsorgen. Her legges vekt på fysiske målinger. Samtale og veiledning kan gjøres i etterkant på telefon. Dette for å begrense oppholdstiden på helsesenteret.
  • De gravide må komme alene.
  • Glukosebelastning og Rhesus-analyser og evt. profylakse skal gjennomføres som normalt.
  • OBS! Tolk – sikre at konsultasjoner og informasjon blir gitt på en måte den enkelte forstår.
  • Det skal gis prioritet til gravide som har påvist sykdom eller er i risiko for å utvikle sykdom eller skade for seg selv og fosteret eller barnet på sikt.
  • Gravide hvor det er usikkerhet om fosterets trivsel og vekst skal prioriteres.
  • Konsultasjoner som sikrer at barselkvinner og nyfødte får forsvarlig oppfølging etter fødsel skal prioriteres

 

  • Tidlig hjemmebesøk av jordmor gjennomføres ved at en forelder møter til avtalt tid sammen med barnet på helsestasjonen.

 

 

I tillegg vektlegges selvfølgelig god avstand mellom mennesker, god håndhygiene, desinfeksjon av utstyr og overflater og ellers god hygiene.

Viser ellers til helsedirektoratet.no, helsenorge.no og fhi.no for oppdatert og utdypende informasjon.

Notatet er utarbeidet av kommunejordmor og fung. smittevernlege Ole Matti Stokstad Olsen.

 

Sist revidert 07.05.2020

Anne Marte Libakken

Kommunejordmor