Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hvilke arealer i kommunen som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. Arealdelen skal gi føringer for andre planer, som kommunedelplaner og reguleringsplaner. Arealdelen skal ta utgangspunkt i de målene som ble satt i kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i desember 2020.

Planprogrammet er en «plan for planleggingen», og beskriver formålet med planarbeidet, hvordan vi skal sørge for god medvirkning, hvilke utredninger det er behov for, og hvilke frister som gjelder.

Forslaget til planprogram finner du her.

Hvis du har innspill eller forslag til bruken av kommunens arealer, eller til temaer som bør utredes, kan du sende dem på e-post til postmottak@batsfjord.kommune.no,
eller til Båtsfjord kommune, Postboks 610, 9991 Båtsfjord innen 13. september 2021.