Koronakrisen - Konsekvenser for idretten – hvordan kan vi hjelpe idretten gjennom krisen?

Som for mange i samfunnet vårt får denne tiden med unntakstilstand store konsekvenser også for alle våre idrettslag og idrettsorganisasjoner i fylket vårt. Alle idrettsarrangement er avlyst og all organisert idrett er stoppet opp. Dette får store økonomiske konsekvenser for den største frivillige sektoren – med 600 idrettslag og 90.000 medlemskap i Troms og Finnmark.

Troms og Finnmark idrettskrets samarbeider med Norges idrettsforbund, alle særforbund og idrettskretser for å forhandle frem statlige tiltakspakker for idretten.

Den første tiltakspakken er tildelt – 700 millioner for avlyste arrangement innen idrett og frivillighet i mars-april. For idretten treffer denne kun for tapte deltakerinntekter og billettinntekter.

Norsk idrett arbeider i disse dager for neste tiltakspakke, som retter seg mot følgende:

1)          Idretten foreslår for myndighetene full momskompensasjon for varer og tjenester for frivilligheten, både for regnskapsåret 2018 (etterbetaling) og 2019.

 

2)          Bortfall av leiekostnader for offentlige idrettsanlegg i perioden.

Et godt virkemiddel for å bedre idrettslagenes likviditet vil kunne være å frafalle leiekostnader.

3)          Frafall av kommunale avgifter til idrettslag som eier anlegg selv.

 

4)          Rentekompensasjonsordning for idrettslag som eier egne anlegg.

NIF vil foreslå at myndighetene kompenserer for renter knyttet til finansiering av idrettsanlegg som eies av idrettslagene selv. Mange idrettslag har bygget sine egne anlegg og har ved det spart det offentlige for store investeringer og driftskostnader.

Norsk idrett foretar nå ei kartlegging av alle økonomiske konsekvenser Koronakrisen får for idretten.

I Troms og Finnmark har vi i samarbeid med særkretser og idrettsråd hatt ei egen kartelling av de idrettslagene som eier og drifter egne idrettsanlegg, og som er helt avhengig av aktivitet i sine anlegg for at den økonomiske driften skal gå i balanse.

I vårt fylke eier og drifter idretten en større andel av idrettsanleggene enn idretten gjør på landsgjennomsnittet. Kartleggingen vår pr i dag viser at det er flere anlegg som har store økonomiske tap for perioden.

Troms og Finnmark idrettskrets vil utfordre idrettsrådene og kommunene til å ha omtanke for sine idrettslag, og se nærmere på hvordan dere i samarbeid kan bistå og hjelpe idrettslagene gjennom krisen.

Troms og Finnmark idrettskrets vil følge opp våre idrettsråd videre i dette arbeidet.