Skatteseddel med melding om takst er sendt ut til eier av
eiendommen. Dersom man mener at taksten er feil kan man
klage på dette. Nærmere opplysninger om klageadgang finnes
på skatteseddelen. Klage må sendes skriftlig innen 6 uker fra
skattelistene ble utlagt til offentlig ettersyn.
Rådmannen.