Plassering av midlertidige tiltak i inntil 2 måneder

Dersom midlertidige tiltak skal stå i inntil 2 måneder og er i samsvar med plan, er tiltaket unntatt søknadsplikt jfr Pbl § 20-3. Tiltakshaver har imidlertid ansvar for at tiltaket er i tråd med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og planer.

Plassering av midlertidige tiltak i inntil 2 år

Dersom det midlertidige tiltaket skal plasseres i et tidsrom inntil 2 år, kreves søknad og tillatelse jfr Pbl § 20-2. Tiltakshaver kan selv stå som ansvarlig for tiltaket, og har ansvar for at tiltaket er i tråd med plan- og bygningsloven og planer.

Plassering av midlertidig tiltak mer enn 2 år

Dersom tiltaket skal stå i mer enn 2 år, ansees det ikke som midlertidig, men som permanent og behandles etter Pbl § 20-1.

Dispensasjon

Dersom et tiltak er i strid med gjeldende plan eller lov, kan det søkes om dispensasjon fra disse forholdene. Plan- og bygningslovens kapittel 19 regulerer dette forholdet. For mer informasjon og Skjema for søknad om dispensasjon, se dispensasjon under artikkel til venstre.

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan du be om forhåndskonferanse. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdende i en byggesak. Forhåndskonferanse kan benyttes alle typer saker etter plan- og bygningsloven.

For mer informasjon om forhåndskonferanse, se under artikkel i hovedmeny.

Søknad skal inneholde:

  • Fullstendig utfylte søknadsskjemaer
  • Målsatt situasjonsplan, min målestokk 1:500 
  • Terrengprofil hvor bygning er plassert i terrenget 
  • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100 
  • Gjenpart av nabovarsel 
  • Søknad om ansvarsrett(er)

Der hvor det er behov for dispensasjon, utslippstillatelse o.a., må slik søknad også foreligge senest ved søknad om tiltak.

Saksbehandlingstid

Søknaden skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven § 21-7. Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.

Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre byggesaker innen 12 uker. Fristen på 12 uker omfatter søknad om tillatelse etter §§ 20-1 og 20-2. Søknader som innebærer dispensasjon fra plan, omfattes ikke av denne 12 ukers fristen.

Saksbehandlingsfristen er 3 uker dersom søknad om tillatelse til tiltak er (Pbl § 21-7 annet ledd):

  • i samsvar bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle arealplaner 
  • det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere 
  • ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig

Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt. Saksbehandlingsfristen på 3 uker gjelder også for behandling av søknader etter § 20-2. Men for slike tiltak kan ikke tiltaket settes i verk uten å avvente kommunens vedtak i saken.