Ordfører i perioden 2021-->

Lone Johnsen.

Kommunestyret velger ordfører og varaordfører blant formannskapets medlemmer. De velges for valgperioden, som er fire år.
Ordføreren leder møtene i kommunestyret og formannskapet.
Ordfører er også kommunens rettslige representant og underskriver på vegne av kommunen, der slik myndighet ikke er tillagt andre.

Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemmerett og forslagsrett der han er valgt medlem.
Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører.
Ordføreren spiller også en sentral rolle, og har et særlig ansvar, som bindeledd og formidler av synspunkter mellom alle de folkevalgte og administrasjonen.

The mayor of Båtsfjord municipality

Lone Johnsen is the mayor of Båtsfjord.
The mayor is the highest ranking representative of Båtsfjord municipality. On behalf of Båtsfjord, the mayor is given the mandate to invite and welcome national and international delegations and individuals, representing organizations and institutions on different levels, such as political, cultural, social or economical.
The municipal council chooses the mayor and deputy mayor among presidency members. They are elected for a period of four years. The mayor leads meetings of the council and the presidency. The Mayor is also the local representative to sign on behalf of the municipality, where such authority is not conferred on others.