Bakgrunnen for endringen er i hovedsak at kommunen mener at pasienter og brukere vil få bedre allmennlegetjenester hvis fastleger i kommunen har en jevnere lokal tilstedeværelse. Dagens turnusordninger medfører lange vakter for fastlegene i kommunen, etterfulgt av relativt lange friperioder. Denne rotasjonsordningen medfører ulemper for pasienter og brukere. Det er i pasientenes og samfunnets interesse at den enkelte pasient og bruker kan følges opp av én og samme lege, at legens tilgjengelighet er god, at det er lav terskel for å ta kontakt med fastlegen, at pasientene føler trygghet, og at det er god samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten. Særlig viktig er dette for pasientgrupper med behov for tett oppfølging. Båtsfjord kommune mener derfor at tjenesten vil bli enda bedre ved å legge om til jevnere tilstedeværelse for fastlegene. 

Båtsfjord kommune mener også at en endring i arbeidstid og turnus for fastleger i kommunen vil kunne bidra til et bedre arbeidsmiljø i form av mer forsvarlig arbeidstid og hviletid. Båtsfjord kommune håper en mer bærekraftig arbeidsordning vil gjøre det mer attraktivt for leger å arbeide og bosette seg i regionen over tid, og bidra til et stabilt og godt lokalt fagmiljø for fremtiden.

Båtsfjord kommune håper alle fastlegene som i dag er tilknyttet kommunen vil takke ja til å bli med videre. Hvis det er leger som ikke ønsker å bli med videre i den nye organisasjonen, vil Båtsfjord kommune fremover jobbe aktivt med å rekruttere dyktige leger til tjenesten.

- Helse og omsorgsleder