Påbygg er utvidelse av bygningen i høyden uten at bygningens grunnflate blir endret. Påbygg kan feks være tiltak som griper inn i takkonstruksjonen som takopplett og arker mm.

Påbygg er alltid søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-1 a), dvs. at det er krav om ansvarsrett.

Påbygg krever ansvarsretter for alle aktuelle ansvarsområder jfr Pbl § 20-1 annet ledd. Dersom du skal føre opp et påbygg må du derfor ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. En ansvarlig søker fungerer som bindeledd mellom deg som tiltakshaver, kommunen og andre ansvarlige foretak som skal bistå med å gjennomføre tiltaket frem til ferdigstillelse. Om ansvar i byggesaker, se plan- og bygningsloven kapittel 22 og 23.

Dersom det bygget du vil bygge på er fra før 1900, må du sjekke om det er registrert i SEFRAK-registeret. For mer informasjon vises det til kulturminner i artikkel "Bygging og fradeling i uregulert område" til venstre.

Selvbygger?
Det er lov å være selvbygger (ha personlig ansvarsrett) for byggetiltak som du må søke kommunen om å få godkjent. Du må da sannsynliggjøre at du har tilstrekkelige kvalifikasjoner og vil følge plan- og bygningsloven og underliggende regelverk. Det betyr at du må ha kunnskap om muring, snekring osv. og ha praktisk erfaring ved at du tidligere har bistått ved oppføring av byggverk og deltatt på relevante kurs. Har du generell bygningsteknisk utdanning og praksis, så bør du kunne godkjennes.

Personlig godkjenning kan i utgangspunktet gis for alle funksjoner (ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende). Det mest vanlige er at du godkjennes som ansvarlig utførende for hele eller deler av arbeidet, mens du har hjelp av et firma til å søke å prosjektere tiltaket.

Byggetiltaket må være av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad og det må være til eget bruk. Tomannsbolig eller rekkehus er ikke innbefattet. Eksempler på slike tiltak du kan søke om å være selvbygger på kan være:

 • Enebolig/fritidsbolig 
 • Deler av bolig/fritidsbolig 
 • Grunnmur 
 • Innvendige arbeider

Mer informasjon om selvbygger finner du her og søknadsskjema finner du her.

Dispensasjon
Dersom et tiltak er i strid med gjeldende plan eller lov, kan det søkes om dispensasjon fra disse forholdene. Plan- og bygningslovens kap 19 regulerer dette forholdet. For mer informasjon og Skjema for søknad om dispensasjon, se under dispensasjon under artikkel til venstre.

Forhåndskonferanse
For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan du be om forhåndskonferanse. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak. Forhåndskonferanse kan benyttes i alle typer saker etter plan– og bygningsloven.

For mer informasjon om forhåndskonferanse vises det til artikkel til venstre.

Søknad skal inneholde:

 • Fullstendig utfylte søknadsskjemaer
 • Evt. målsatt situasjonsplan, min målestokk 1:500 
 • Evt. terrengprofil hvor bygning er plassert i terrenget 
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100 
 • Gjenpart av nabovarsel 
 • Søknad om ansvarsrett(er)

Der hvor det er behov for dispensasjon, utslippstillatelse o.a., må slik søknad også foreligge senest ved søknad om tiltak.

Saksbehandlingstid
Søknaden skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven § 21-7. Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.

Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre byggesaker innen 12 uker. Fristen på 12 uker omfatter søknad om tillatelse etter §§ 20-1 og 20-2. Søknader som innebærer dispensasjon fra plan, omfattes ikke av denne 12 ukers fristen.

Saksbehandlingsfristen er 3 uker dersom søknad om tillatelse til tiltak er (Pbl § 21-7 annet ledd):

 • i samsvar bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle arealplaner 
 • det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere 
 • ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig

Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt. Saksbehandlingsfristen på 3 uker gjelder også for behandling av søknader etter § 20-2. Men for slike tiltak kan ikke tiltaket settes i verk uten å avvente kommunens vedtak i saken.