Målsettingen i prosjektet har vært å bidra til å bygge gode lokalmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse.

Prosjektet er forankret i folkehelseloven §5 c som sier at kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som virker inn på denne.

Delmålene i prosjektet har vært:
- Bedre kvalitative oversikter på folkehelseområder som gir kunnskapsgrunnlag for kommunale plan- og beslutningsprosesser.
- Bedre kunnskap om hva som bidrar til livskvalitet og trivsel, samt folks oppfatning av lokalsamfunnet.
- Utvikling av egnede metoder innen medvirkning.
- Legge grunnlag for konkrete tiltak i samsvar med lokale folkehelseutfordringer.
- Tilrettelegging for kompetansebygging med regionale utdanningsinstitusjoner om nærmiljø og lokalsamfunnskvaliteters betydning for folkehelse.

Prosjektet har bidratt til kommunen har fått på plass et oversiktsdokument som skal danne grunnlag for kommunal planlegging, samt at man har fått en bedre forståelse for prosjektetsmålgruppe, som har vært ungdom i alderen 16-23 år. Disse personene er viktig for kommunen og derfor ønsket vi å finne ut av hvordan ungdommen har det i Båtsfjord i dag, hva er de fornøyd med, hva opplever de som utfordrende og ikke minst, hvilket forhold de har til stedet.

Vi anbefaler alle å lese rapporten: PROSJEKTRAPPORT