Plan- og bygningsloven § 19-2 gir kommunen anledning til å gi dispensasjon og den lyder:

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Det understrekes at det er tiltakshaver/ ansvarlig søker som skal begrunne/ fremlegge grunnlaget for å gi dispensasjon.

Søknad om dispensasjon

Dersom tiltaket du ønsker å gjennomføre er betinget av dispensasjon, må det søkes særskilt om dette. Du kan velge om du vil søke dispensasjon isolert sett, for senere å omsøke selve tiltaket – eller å søke dispensasjon samtidig som du omsøker selve tiltaket.

Søknad om dispensasjon skal inneholde:

En kort beskrivelse av tiltaket og hva det søkes om dispensasjon for, dvs. en redegjørelse for hvilke grunner som tilsier at dispensasjon bør gis 
Situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000, som ikke er eldre enn 1 år 
Evt. tegninger i målestokk 1:100 og om nødvendig terrengprofil 
 Gjenpart av nabovarsling  Benytt Skjema for søknad om dispensasjon.

Dispensasjoner skal nabovarsles, jfr Pbl §§ 19-1 og 21-3. Dersom dispensasjonen berører saksområder til fylkeskommune eller andre statlige myndigheter (sektormyndigheter) skal saken sendes på høring jfr Pbl §§ 19-1 og 21-5. Saksbehandler vil normalt ta seg av dette.

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan du be om forhåndskonferanse.

Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak.

Forhåndskonferanse kan benyttes i alle typer saker etter plan– og bygningsloven.

For mer informasjon om forhåndskonferanse vises det til artikkel i hovedmeny