område.jpg

Figur 1. Lokalisering av planområdet i Båtsfjord (1881).

 

Planområde.png

Figur 2. Planområdet sett i sammenheng med omkringliggende områder (Kommunekart).

Beskrivelse og avgrensing av planområdet

Planområdet er lokalisert sentrumsnært og tett på sjø i Båtsfjord. Den markante bukta Hamna ligger rett ut forbi planområdet, og landskapet danner et amfi rundt bukta. Bolig og næringsbebyggelse preger omkringliggende områder. Planområdet utgjør ca. 13 daa. Endelig størrelse på planområdet blir vurdert gjennom reguleringsplanprosessen. Utgangspunktet for planavgrensningen er eksisterende reguleringsplan.

Detaljregulering for sentrum.jpg

 

Hensikten med planen

Båtsfjord kommune ønsker å legge til rette for et sentrumsnært flerfunksjonelt bygg, her under omsorgsboliger, leilighetsbygg, lokaliteter for privat og offentlig tjenesteyting, torg og grøntareal/ havnepromenade. Planen skal legge grunnlaget for en vitalisering av sentrum som en trygg og god sosial møteplass, innendørs og utendørs. Området vil være en viktig arena der folk i alle aldersgrupper kan samles og dyrke felles aktiviteter/interesser. 

 

Forhold til overordnet plan

Føringer for planleggingen er gitt i oppstartsmøtet med kommunen. Arealet er avsatt til område som skal reguleres etter PBL i kommunedelplanen for Båtsfjord tettsted/sentrum (2004001).  I eksisterende reguleringsplan, «Reg. plan for Båtsfjord sentrum – del av RV 891 (planID 2006001)», er arealet regulert til allmennyttig formål, forretning/Kontor, drosjeholdeplass, torg og havneområde i sjø. I reguleringsplan for Båtsfjord havn (2014001) er planen avsett til havneområde i sjø. Eventuelle farer blir avklart i en risiko- og sårbarhetsanalyse. Planen vil erstatte deler av eksisterende reguleringsplaner, planID 2006001 og planID 2014001.

Skravert planområde.png

Figur 4. Planområdet er avsatt til område som skal reguleres etter PBL i kommunedelplanen for Båtsfjord tettsted/sentrum (planID 2004001) (Kommunekart).

 

eksisterende reg-plan.png

Figur 5. Eksisterende reguleringsplan, Reg. plan for Båtsfjord sentrum – del av RV 891 (planID 2006001) og reguleringsplan for Båtsfjord havn (planID 2014001) vil delvis erstattes av ny plan (Kommunekart).

Konsekvensutredning
Planlegger har i samråd med kommunens planavdeling vurdert forholdet til krav om konsekvensutredning. Det er enighet om at planen ikke utløser krav om KU, jf. Forskrift om konsekvensutredninger §§ 2 og 3.

 

Planprosess og videre fremdrift

Planavdelingen vurderer et informasjonsmøte 1-2 uker før innspillsfristen er ute. Innsendte innspill blir etter fristen kommentert og vurdert i plandokumentene. Det utarbeides et planforslag med sikte på 1. gangs behandling i løpet av første kvartal i 2024. Planen blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn, og det vil på nytt være mulighet til å komme med høringsuttale før neste politiske behandling. Det er rimelig å anta at det vil foreligge en endelig vedtatt plan i tredje kvartal i 2024.

 

Innspill til planarbeidet

Innspill til planarbeidet skal sendes til Aquapartner AS innen 30. november 2023 på elektronisk post til ovg@aquapartner.no

Kunngjøringsdokument kan ses på kommunen sin hjemmeside:

https://www.batsfjord.kommune.no/planer.261078.no.html

 

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til arealplanlegger ovg@aquapartner.no / tlf. 414 88 418

 

 

 

 

 

Saksvedlegg:

1_ Lokaliseringskart med varslet plangrense

2_Kunngjøringskart

3_Oppstartsmøte detaljregulering....