I henhold til plan- og bygningslovens (pbl.) §10-1 skal kommunestyret utarbeide og vedta en kommunal planstrategi, senest ett år etter konstituering. Pbl. §10-1 åpner også for at arbeidet med kommunal planstrategi kan slås sammen med, og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen. 

Båtsfjord kommune velger å slå sammen disse prosessene og slå sammen kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Samtidig stilles det krav i pbl. §11-13 til utarbeidingen av planprogram, som da følgelig gjelder for planstrategien. Når disse prosessene slås sammen, vil arbeidet med planstrategien inngå som oppstart av kommuneplanens samfunnsdel.  

Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 

For arbeidet med kommuneplanenes samfunnsdel skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet, i henhold til pbl. §4-1.  

Båtsfjord kommune varsler herved oppstart av kommunal planstrategi 2023 – 2027. Varsel om oppstart av kommuneplanens samfunnsdel med planprogram vil sendes ut på et senere tidspunkt. 

Innspill til varselet om oppstart bes sendt til postmottak@tana.kommune.no. Merk innspillet med saksnummer 24/225. Kopi bes sendt til postmottak@batsfjord.kommune.no. 

Frist for innsending av innspill settes til 12.04.24