Resultatet av kartleggingsprosjektet er et temakart som illustrerer områdenes verdi for friluftslivet, med tilhørende områdebeskrivelse i egne faktaark. Temakartet er ikke er juridisk bindende, men skal være et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for vurdering av friluftslivsinteresser i alle typer arealplaner og andre saker som berører friluftslivsinteresser. Friluftslivsinteresser vil måtte avveies mot andre interesser i kommunens planarbeid, enkeltsaksbehandling, og andre politiske prosesser. Kunnskapsgrunnlaget kan også brukes for å utvikle og tilrettelegge for friluftsliv. 

Temakartet med tilhørende områdebeskrivelser (faktaark) er publisert i Miljødirektoratets kartløsning naturbase og kommunens kartløsning kommunekart.

Mer om prosjektet
Prosjektet er et ledd i en nasjonal satsing der det er et mål at flest mulig kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder. Arbeidet er forankret i Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder (2013) og Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2013). Prosjektet er gjennomført etter metode utarbeidet av Miljødirektoratet (veileder M98-2013). Kommunen har fått støtte fra Finnmark fylkeskommune til å gjennomføre prosjektet. 
 
Hvordan er områdene kartlagt og verdisatt
I løpet av 2019 og 2020 er det gjennomført medvirkningsmøte med frivillige lag og foreninger, skoler og barnehager og flere enkeltpersoner med kjennskap til ulike deler av kommunen. Det er også gjennomført barnetråkkundersøkelser blant skoleelever i 2019 og 2020. I etterkant har den interne arbeidsgruppa i Båtsfjord kommune gjennomgått innspillene og sammenstilt disse. Utkast av kartlegginen har vært ute på en enkel høring (se høringsdokumenter) og saken har vært til behandling i eldrerådet, ungdomsrådet og råd for funksjonshemmede.